Persbericht Ambrassade: De drempel naar arbeidsmarkt is voor jongeren te hoog

Een nieuw onderzoek van de Ambrassade met belangrijke inzichten voor onderwijs en arbeidsmarkt, ik neem de perstekst hier over:

16% van de Vlaamse jongeren is werkloos, 30% heeft een tijdelijk contract (*). Toch staat een kwaliteitsvolle job ergens bovenaan de lijst waar jongeren van dromen. De weg van de schoolbanken naar een droomjob is geplaveid met goede bedoelingen. Maar onderweg vinden jongeren vooral onwetendheid, tijdelijke contracten en werkloosheid. Een kwalitatief belevingsonderzoek van De Ambrassade – de ondersteuningsorganisatie van de jeugdsector, jeugdinformatie en de Vlaamse Jeugdraad – geeft jongeren tussen de 18 en de 30 jaar het woord over hun weg naar werk. Wat zijn volgens hen nu net de grootste problemen? Hoe ervaren ze de huidige maatregelen? En waar zien zij oplossingen?

De stem van jongeren  is vaak opvallend afwezig in de debatten over werk. Met dit belevingsonderzoek wil De Ambrassade de stem van jongeren  luider laten klinken en het beleid ten goede veranderen. Want alle goede bedoelingen en initiatieven over jongeren & werk ten spijt vinden de jongeren uit het onderzoek ‘Op weg naar werk’ dat het beter kan. Scholen, werkgevers & beleidsmakers doen vandaag hun best om via allerlei initiatieven de cijfers van de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Maar waarom wordt de stem van jongeren in dit hele debat zo weinig gehoord? En aan welke eisen moet die job voldoen zodat het ook een kwaliteitsvolle job is? Het onderzoeksrapport biedt een aantal aanbevelingen van jongeren voor o.a. het onderwijs, werkgevers en beleidsmakers.

Het onderwijs

Het onderwijs moet jongeren voorbereiden op de toekomst en dus ook op de arbeidsmarkt. Wat zijn je talenten? Wat doe je graag? Wat zijn je rechten en plichten als werkzoekende? Hoe gaat het er in de praktijk aan toe? De jongeren uit het belevingsonderzoek zien nog heel wat kansen binnen het secundair en hoger onderwijs voor een betere voorbereiding tot die arbeidsmarkt. Praktijkstages voor alle studierichtingen is een vaak gehoorde aanbeveling. “Als ik mijn stage in het eerste jaar al had gehad, dan had ik waarschijnlijk daarna een andere richting gekozen”, zegt Lena (24, werkzoekend).

Centra voor Leerlingen begeleiding (CLB’s) zijn een belangrijke partner zijn voor jongeren, vindt De Ambrassade. Maar hun reputatie bleek bij de jongeren uit het onderzoek niet al te best, waardoor de drempel te hoog blijkt. “Het CLB is altijd daar als er miserie is”, vertelt Katja (24, werkend).

Individuele ondersteuning? Moeilijk te vinden …

Ook de VDAB krijgt van de jongeren uit het belevingsonderzoek een slecht rapport. Ondanks de inspanningen van de laatste jaren vanuit VDAB om meer op maat van jongeren te werken, gaven jongeren in het onderzoek aan dat ze een te grote kloof ervaren. Er is de komende jaren dus nog werk aan de winkel om bruggen te slaan naar jongeren. Jongeren uit het belevingsonderzoek vinden het verschil tussen begeleiding en controle bijvoorbeeld niet duidelijk. “Bij de VDAB heb je toch nog altijd het gevoel dat die je ook een beetje gaan controleren. Dus daarom durf ik ook niet echt te communiceren met de VDAB”, zegt Inne (28, werkzoekend).

In het onderzoek kan je lezen dat jongeren net naar ondersteuning zoeken bij het zoeken naar werk. Bij de VDAB is de ondersteuning te algemeen: ze houdt onvoldoende rekening met hun persoonlijke situatie. Bovendien vinden midden- en hooggeschoolde jongeren die ook in grote getalen in de jongerenwerkloosheidscijfers opduiken hier op hun honger zitten. “Ik ben een keer uitgenodigd bij de VDAB om samen naar mijn CV te kijken”, vertelt Katja (24, werkend). “Na 2 minuten zeiden ze dat mijn CV in orde was en dat ik mocht gaan. Echt belachelijk. Ze hebben me ook geen tips gegeven over hoe ik het beter kon maken.”

Inefficiënte zoekstrategieën

Inefficiënte zoekstrategieën naar een kwaliteitsvolle job blijken schering en inslag. Net omdat jongeren hier op school weinig of niet op worden voorbereid, maar ook omdat ze hier door VDAB, private partners of OCMW worden in gestimuleerd. “Ik moest van het OCMW 5 sollicitaties per week doen. Aangezien er niet zoveel jobs beschikbaar zijn in het sociaal veld moest ik van het OCMW solliciteren voor eender welke functie”, zegt Ardem (25, werkzoekend).

Jongeren die deelnamen aan het belevingsonderzoek bleken vaak ronduit slecht geïnformeerd. “Ik wist niet dat je na je opleiding moest inschrijven bij de VDAB om recht te kunnen krijgen op een uitwerking. Bedankt voor de tip!” Saïd (25, werkzoekend) kwam tijdens het onderzoek te weten dat hij dit zelf in orde moest brengen. Helaas is dit geen fragmentarisch voorbeeld, maar een pijnlijke illustratie van hoe jongeren afhankelijk zijn van hun omgeving & de informatie die ze toevallig krijgen aangereikt.

De weg naar een beter beleid: jongeren willen een kwaliteitsvolle job

Jobhoppen wordt wel vaker met jongeren geassocieerd. In de realiteit zoekt de meerderheid van de jongeren naar stabiliteit en dus ook naar een vaste job waar ze voldoening uit halen. Helaas worden ze vaak gedwongen in een parttime job of een tijdelijk contract. Jongeren willen  dat alle jobs aan een aantal minimumeisen voldoen op het vlak van werkzekerheid, verloning, veiligheid, inspraak. Jongeren vragen dus om kwaliteitsvolle jobs. De komende jaren zet De Ambrassade in op een nieuw project waarbij ze focussen op wat jongeren beschouwen als een kwaliteitsvolle loopbaan i.s.m. werkgeversfederaties, VDAB, de Vlaamse Jeugdraad, jeugdwerkpartners en jongeren zelf.

In het belevingsonderzoek van De Ambrassade lezen we aanbevelingen van jongeren over hoe het beter kan. “Deze aanbevelingen vormen de basis voor een reflectie met actoren uit het onderwijs, werkgevers, beleidsmakers en allerlei spelers die zich inzetten voor jongeren en hun zoektocht naar werk. Dit gaan we samen met de jongeren van de Vlaamse Jeugdraad omvormen tot beleidsaanbevelingen waar beleidsmakers écht mee aan de slag kunnen”, aldus Sara De Potter, beleidsmedewerker werk bij De Ambrassade. “Vlaamse beleidsmakers tonen vandaag al hun goede intenties om zaken ten voordele van jongeren & werk te hervormen. Maar wat jongeren willen of nood aan hebben? Die stem horen we te weinig. Het belevingsonderzoek moet een deel van die stem zijn. Bovendien is het onthutsend dat jongeren niet op de hoogte zijn van hun basisrechten en -plichten. Als samenleving moeten we hier iets aan doen.”
KADERTEKST

(*) Aan de start van het artikel worden 2 cijfers gebruikt. Hierbij de bron van deze cijfers: 16% van de Vlaamse jongeren is werkloos, 30% heeft geen vaste job. Deze cijfers gaan over jongeren tot en met 25 jaar. De cijfers komen van …

  • 30% van de jongeren die in 2012 de werkzoekendenstatistieken verlieten, kwam terecht in werk dat minder dan zes maanden duurde (VDAB, 2013).
  • De jeugdwerkloosheidsgraad bedraagt in december 2013 er volgens VDAB 17,29%. In het Brussels Gewest bedroeg de jeugdwerkloosheid in december 2013 29,4% volgens Actiris.

Meer cijfers over jongeren & werk vind je in  het persdossier.

Dit belevingsonderzoek werd uitgevoerd in opdracht van De Ambrassade, de ondersteuningsorganisatie van de jeugdsector, jeugdinformatie en de Vlaamse Jeugdraad. Er werd gekozen voor een participatief kwalitatief belevingsonderzoek:

Participatief: het onderzoek werd van A tot Z samen met een groep geëngageerde jongeren uitgedacht en uitgevoerd. Na een intensieve training door een onderzoekster werden de interviews ook door jongeren afgenomen.

Kwalitatief:  in totaal werden 33 jongeren geïnterviewd. De groep geïnterviewde jongeren bestaat uit zeer diverse profielen. Ze werden gekozen op basis van de fase van het traject waarin ze zich bevinden, hun opleidingsniveau, leeftijd, land van herkomst en geslacht. Samen vormen zij een representatieve groep Vlaamse jongeren.

Belevingsonderzoek: het onderzoek peilt specifiek naar hoe jongeren de transitie van  opleiding naar kwaliteitsvol werk beleven. We stellen hen ook de vraag hoe heter kan.

Meer informatie over het onderzoek zelf vind je in het minirapport of in het groot onderzoeksrapport.

Er zijn verschillende soorten ‘bewijs’, hoe kan je ze herkennen?

Via Larry Ferlazzo vond ik dit interessant document van Mathematica Policy Research waarbij in 12 pagina’s de vier soorten bewijs uitgelegd worden die je kan tegenkomen als iemand een punt wil maken.

  • Anecdotal: Impressions from User Experience
  • Descriptive: Measures of Outcomes over Time
  • Correlational: Comparisons of Users and Non-Users
  • Causal: How to Accurately Measure Effectiveness

Elk type bewijs wordt kort uitgelegd en vervolgens geïllustreerd. Handige aanvulling bij het boek van Willingham.

Een nieuw hardware-product van Google: het interactieve bord ‘Jamboard’

Het is opvallend hoe op een relatief korte tijd, Google evolueert van een zoekmachine en software-producent naar hardware. Er was de nieuwe Pixel-telefoon en de Google Assistent (en de Nest niet te vergeten).

Nu komt er opeens een interactief scherm aan bedoeld als vervanger van het stiftbord onder de naam Jamboard.

4K resolutie, touch schreen en bedoeld om een prijskaartje te hebben dat een pak onder de concurrenten ligt. In de communicatie richt men zich eerst en vooral op bedrijven, maar de link met G suite wordt duidelijk gelegd én dat is natuurlijk ook het onderwijsparadepaard van Google…

Onderzoek en korte documentaire over veertigers vandaag (aka GenX, Merlina-generatie,…)

Ik ben altijd behoorlijk sceptisch bij generatiedenken (en trust me, niet onterecht), maar dit wil niet zeggen dat er zaken te vertellen zijn over het leven van veertigers vandaag (al zal dit nooit voor alle veertigers gelden en zullen sommige dertigers en zelfs twintigers dit misschien ook herkennen).

VIACOM maakte een special met onderzoek rond deze leeftijdsgroep waar ook deze korte documentaire bij hoort

Review-studie noemt sterkere werkethiek bij babyboomers en generationele verschillen een mythe

Jongeren horen wel vaker dat onze (groot)ouders een betere werkhouding of werkethiek hadden dan de jeugd van tegenwoordig. Of het idee dat werkende jongeren vandaag helemaal anders zijn, een idee waar zowat een hele markt rond is ontstaan?  Is dat wel zo? Een nieuwe review-studie van 77 Amerikaanse én Europese onderzoeken waarbij babyboomers, generatie X-ers en Millennials met elkaar vergeleken werden toont… geen verschillen.

“Human resource-related organizational interventions aimed at building 21st century skills should therefore not be concerned with generational differences in work ethic as part of the intervention.”

Abstract van het onderzoek:

Even though stereotypes suggest that older generational cohorts (e.g., Baby Boomers) endorse higher levels of work ethic than younger generations (e.g., Millennials), both the academic literature and popular press have found mixed evidence as to whether or not generational differences actually exist. To examine whether generational differences exist in work ethic, a dataset was compiled (k = 105) of all published studies that provided an average sample age and average work ethic score, with each sample becoming an observation, and being assigned a generational cohort based upon the average age of the sample. Three hierarchical multiple regressions found no effect of generational cohort on work ethic endorsement. In two of the three phases, results found a main effect of sample type, such that industry samples had higher work ethic endorsement than student samples. Implications for applied practitioners and future research streams for generational and work ethic research are discussed.