Ondernemerschap: wat is het verschil tussen een project incubator en een project accelerator?

24 02 2015





Werkloosheid kan je persoonlijkheid veranderen

19 02 2015

Doorheen de tijd zijn er verschillende visies geweest op persoonlijkheid. Je hebt theorieën van bijvoorbeeld Freud of Erikson die persoonlijkheid als iets dynamisch zien, of een Big Five benadering die je eerder als statisch zou kunnen klasseren. Een nieuw onderzoek bij 6769 Duitse volwassenen toont dat persoonlijkheid minder statisch is dan we mogelijks denken.

De deelnemers aan het onderzoek kregen 2 maal een persoonlijkheidstest gebaseerd op de Big Five (handig trucje:Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness en Neuroticism vormt samen Ocean) voorgeschoteld over een periode van 4 jaar. Van de steekproef waren er 210 deelnemers meer dan een jaar werkloos en waren er 251 werkloos voor minder dan een jaar voor ze werk vonden. Opmerking: ik kon deze keer het eigenlijke onderzoek niet bemachtigen, dit is gebaseerd op de perstekst.

Wat stelden de onderzoekers vast:

 • Bij mannen die werkloos waren, nam de mildheid (Agreeableness) toe tijdens de eerste 2 jaar van hun werkloosheid in vergelijking met mannen die nooit hun job verloren. Na 2 jaar nam de mildheid af en werd ze zelfs minder sterk dan bij mannen met werk.
 • Bij vrouwen daalde mildheid met elk jaar van werkloosheid.
 • Hoe langer mannen werkloos zijn, hoe minder nauwgezet (conscientiousness) ze werden. Bij vrouwen bleef dit bij het begin van werkloosheid en naar het einde van de werkloosheid intact, met een dip in het midden.
 • Openstaan voor indrukken en anderen bleek bij werkloze mannen behoorlijk stabiel het eerste jaar van werkloosheid, maar begint dan wat af te nemen. Bij vrouwen neemt het erg af in het tweede en derde jaar, om dan in het vierde jaar weer toe te nemen.

De verschillen die ontstaan kunnen verklaard worden door de onzekerheid van de situatie, de stress van zoeken, de frustraties,… en tegelijkertijd kunnen net die veranderingen ook je parten spelen bij het zoeken van werk.

Abstract van het onderzoek:

Unemployment has a strongly negative influence on well-being, but it is unclear whether it also alters basic personality traits. Whether personality changes arise through natural maturation processes or contextual/environmental factors is still a matter of debate. Unemployment, a relatively unexpected and commonly occurring life event, may shed light on the relevance of context for personality change. We examined, using a latent change model, the influence of unemployment on the five-factor model of personality in a sample of 6,769 German adults, who completed personality measures at 2 time points 4 years apart. All participants were employed at the first time point, and a subset became unemployed over the course of the study. By the second time point, participants had either remained in employment, been unemployed from 1 to 4 years, or had experienced some unemployment but become reemployed. Compared with those who had remained in employment, unemployed men and women experienced significant patterns of change in their mean levels of agreeableness, conscientiousness, and openness, whereas reemployed individuals experienced limited change. The results indicate that unemployment has wider psychological implications than previously thought. In addition, the results are consistent with the view that personality changes as a function of contextual and environmental factors.





Havas-rapport over moderne gezinnen: ‘Digitale technologie en het internet verpesten de jeugd’

29 01 2015

Deze blogpost van Dennis Hoogervorst verscheen eerst op Kids en Jongeren!

Het creatieve netwerk Havas Worldwide heeft een nieuw‘Prosumer Report’ gepubliceerd, deze keer over The New Dynamics of Family (gratis te downloaden in ruil voor je gegevens). Het rapport is gebaseerd op een nieuw onderzoek door Market Probe International onder 6.767 mannen en vrouwen (18+) in 20 landen. Interessante kost, want er is bekeken hoe het moderne gezin eruit ziet, of familierelaties veranderd zijn, wat opvoeding betekent in dit digitale tijdperk en welke invloed kinderen hebben op consumptiegedrag.

“The world is undergoing seismic shifts, with significant implications for our family structures. The traditional nuclear family is giving way to a hodgepodge of variations. Marriage is increasingly optional—and now open to a larger crowd. And age-old gender norms are being pushed aside as women and men increasingly take on the same functions. So how is all this change affecting how we think about family—and what we expect of it? Has the value we place on our blood relatives diminished as we’ve become less reliant on them for our survival and sense of self?”

Over het digitale leven zijn de gevoelens tegenstrijdig; de wereld houdt ervan en kan niet zonder, maar maakt zich ook zorgen, met name over wat het voor kinderen betekent. Een krappe meerderheid (53%) is het eens met de stelling dat digitale technologie en het internet de jeugd verpesten. Mensen zijn bezorgd over privacy en ‘oversharing’, maar ook dat kinderen los van de ‘natuurlijke wereld’ komen te staan en dat er te weinig gezamenlijke rusttijd is.

ambivalent over digitale leven

“A majority of the people we surveyed around the globe believe that digital technology and the Internet are ruining childhood. Levels of agreement range from a low of 25 percent in tech-happy Japan to a high of 70 percent in India. (…) The trick seems to be to find a balance that best serves the needs of minors. That means giving them access to the latest technologies without allowing them to be sucked entirely into the digital world.”

Driekwart van de ouders haalt meer plezier uit het besteden van geld aan hun kinderen dan aan zichzelf. Bijna de helft van de jongere vaders en moeders geeft vaak toe aan de druk om dingen voor hun kinderen te kopen waarvan ze eigenlijk niet willen dat ze die hebben. Kinderen blijken een enorme invloed te hebben op gezinsaankopen. Ouders in de leeftijd 18-34 jaar luisteren vooral naar hun kroost als het gaat om voeding (80% van de ouders zegt dat hun kinderen beïnvloeden wat gekocht wordt), media (muziek, films, games, boeken; 68%), vakantiecadeaus (67%), technologie (56%), kleding (65%), vakanties (63%), dranken (64%), meubelen (52%) en auto’s (49%).

Ik raad je aan om het rapport zelf te lezen (al is het maar voor het besef dat er nog genoeg ‘ouderwetse opvattingen’ zijn waar veel mensen aan vasthouden), hier alvast enkele andere conclusies:

 • Het aantal ‘traditionele gezinnen’, waarbij de man voor het inkomen zorgt en zijn vrouw voor het huishouden en de kinderen, is fors afgenomen. Wat niet wegneemt dat een meerderheid van mening is dat singles zonder kinderen een belangrijk deel van het leven missen.
 • Maar liefst 38% van de respondenten rekent beste vrienden tot zijn familie, 31% zegt dat over huisdieren. Een derde van de millennials voelt zich soms nauwer verbonden met collega’s dan met hun familie.
 • Het begrip ‘familie’ wordt vooral gezien als een bron van vreugde (74%), troost (64%) en blijdschap (61%). Negatieve begrippen komen in mindere mate voor; 7% vindt familiebijeenkomsten stressvol, 5% noemt ze vervelend en 1% ziet ze als een nachtmerrie. Driekwart heeft een liefdevolle relatie met zijn familie.
 • De legalisering van het homohuwelijk is een omstreden onderwerp, waarbij net iets meer mensen dit een slechte ontwikkeling voor de samenleving vinden dan het aantal dat dit juist een goede zaak vindt. Millennials behoren in grotere mate tot de laatste groep dan babyboomers. Overigens geven nog steeds veel mensen er de voorkeur aan dat er gekozen wordt voor een partner met hetzelfde geloof (51%), dezelfde etniciteit (34%), dezelfde socio-economische achtergrond (38%) en dezelfde politieke visie (32%). Ook is het krijgen van kinderen zonder getrouwd te zijn nog niet volledig geaccepteerd.
 • Meisjes moeten als meisjes worden opgevoed en jongens als jongens (verschilende activiteiten, speelgoed, kleding, etc.) — met die stelling is 53,5% van de ondervraagde mannen en 37% van de vrouwen het eens. Dat betekent dat 46,5% van de mannen en 63% van de vrouwen vindt dat ouders hun kinderen zo veel mogelijk genderneutraal moeten opvoeden. Een meerderheid van generatie Y kiest ook voor deze laatste opvatting.
 • Millennials (hier gedefinieerd als 18-34-jarigen) vinden het belangrijk dat ouders hun kinderen kennis laten maken met andere culturen (8%), reiservaringen (75%), training in kunsten (73%) en blootstelling aan meerdere religies (45%). Deze jongeren mensen vinden het ook belangrijker dan babyboomers dat ouders druk uitoefenen op hun kinderen om uit te blinken.
 • Zeven van de tien respondenten zijn van mening dat er geen groter succes valt te behalen dan een geweldige ouder te zijn. Een meerderheid (59%) van de millennials is van plan hun kinderen anders op te voeden dan ze zelf opgevoed zijn, maar slechts 44% durft zichzelf een betere ouder te noemen. Dat ouders en hun kinderen tegenwoordig een sterkere band met elkaar hebben dan bij vorige generaties, wordt door slechts 41% van de 18-34-jarigen onderstreept.

Meer resultaten in onderstaande presentatie:

“Now that we have schedules so complex that we need apps to track them, it can be a real luxury to spend a concentrated period alone with family. Brands are working to reduce the hassles of making that happen.”

Jammer dat Nederland en België niet in de studie zijn meegenomen!

[Via Adweek]





Interimrapport OESO Education at a glance over opleiding en werkgelegenheid: educatie nog steeds belangrijk voor werk

20 01 2015

Er is een tussentijds rapport van de OESO waarbij specifiek gekeken wordt naar zowel opleiding als werkgelegenheid in de OESO-landen en de link tussen beide. Je kan het rapport hier downloaden.

Deze presentatie vat samen:





Studie schetst andere reden waarom minder vrouwen doorstoten in de Academische wereld

16 01 2015

Vergeet de lange uren die vrouwen niet zouden willen werken, en nee, ze zijn niet minder analytisch dan mannen. Er zou een andere reden zijn waarom vrouwen minder makkelijk doorstoten in de onderzoekswereld. Nieuw onderzoek van Andrei Cimpian en Sarah-Jane Leslie, gepubliceerd in Science stelt vast dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in die takken van de wetenschap waar de nadruk ligt op briljant zijn, een kwaliteit die mensen vaak – onterecht en deels onbewust – minder toeschrijven aan vrouwen volgens de onderzoekers.

De onderzoekers testen 4 hypotheses bij 1800 respondenten in 30 onderzoeksdomeinen, naast “briljantie”, ook lange uren, het moeilijker binnenraken in zeer selectieve onderzoeksdomeinen en de stelling dat vrouwen minder terechtkomen in onderzoeksdomeinen met een sterk analytische focus.  Enkel de focus op genialiteit, even gebruikt als synoniem voor briljant, bleek een rol te spelen in hun data.

Update: de aanbeveling van de onderzoekers naar onderwijs is niet onbelangrijk. Een sterke nadruk op talent in onderwijs kan dit nog meer in de hand werken. Meer nadruk op inzet en vlijt kan dit stereotype denken ietwat inperken.
Abstract van het onderzoek:

The gender imbalance in STEM subjects dominates current debates about women’s underrepresentation in academia. However, women are well represented at the Ph.D. level in some sciences and poorly represented in some humanities (e.g., in 2011, 54% of U.S. Ph.D.’s in molecular biology were women versus only 31% in philosophy). We hypothesize that, across the academic spectrum, women are underrepresented in fields whose practitioners believe that raw, innate talent is the main requirement for success, because women are stereotyped as not possessing such talent. This hypothesis extends to African Americans’ underrepresentation as well, as this group is subject to similar stereotypes. Results from a nationwide survey of academics support our hypothesis (termed the field-specific ability beliefs hypothesis) over three competing hypotheses.

 





Belangrijk voor jongeren in de toekomst: familie, globalisme, geluk en hoop

15 01 2015

VIMN deed onderzoek naar hoe jongeren keken naar de nabije toekomst en bevroeg 6200 jongeren online en combineerde dit met 72 diepte-interviews. (bron)

Hoe kijken ze naar de wereld?

They have a keen interest in other cultures and global issues. Nearly 9 out of 10 Millennials describe themselves as curious about the world. They see the world as one and want to learn more about other countries. International borders place no limits on their friendships, attitudes, or the content they consume. This gives them a global perspective on nearly everything they touch. And when it comes to the future, they truly see the whole world as their opportunity.

Being part of a loving family is a key definition of success. When asked what they believe to be the top signs of success, 55% answered “being part of a loving family.” Familial closeness outranked being rich, having an enjoyable job, doing well in school, having children, and even being famous. Friends and family are so important to them because they are a source of comfort and direction in a confusing world. One thing that’s different about the Millennial generation is that relationships are no longer restricted by location. Technological advances like social media and Skype allow those with loved ones abroad to remain in close contact.

Happiness outranks achievement as a measure of success. Nearly 3 out of 4 young people define success as “being happy.” They want to enjoy what they do, whatever that may be. Making a lot of money is a plus, but it’s not the most important thing in life. This is a key difference from their parents’ generation – they put emotional well-being ahead of financial success. Instead of taking a linear career path that allows people to enjoy themselves after retiring, they want to take pleasure in the journey.

They are very happy, despite troubled economies and job market anxieties. More than 7 in 10 describe themselves as “very happy,” illustrating their optimistic view of the future. They do feel they live in confusing times, yet they look forward to more positive circumstances down the line. More than this, they take a proactive approach to “getting on with things” to ensure that they have the best future possible.

They believe their generation can make the world a better place – but they’re unsure of how to participate as individuals. More than 8 in 10 young people feel their generation has the potential to change the world for the better. They see the need for change and believe that Millennials can take responsibility for making it happen. However, the specific role they see themselves playing in this change is not yet clear. It’s more a collective responsibility than an individual one, and they have to hope that everyone will do their part to bring forth the positive change that will improve the world.





Onderzoek suggereert dat missen van je iPhone kan leiden tot mindere cognitieve prestaties (juist, ja)

12 01 2015

Dit onderzoek klinkt interessant: je presteert minder goed als je mobiele telefoon van het bekende fruitmerk niet in je buurt is. Ik hoor nu al studenten vragen om toch hun telefoon in de buurt te hebben op een examen.

Om dit te bekijken moesten de proefpersonen in de studie van Clayton, Leshner en Almond 2 maal een kleine woordpuzzel oplossen. De eerste keer was dit met hun trouwe iPhone in de buurt, de tweede keer zonder (of vice versa). Wat blijkt? De keer zonder hun telefoon scoren de deelnemers slechter en gaat hun hartslag omhoog en neemt het oplossen van de puzzel meer tijd in beslag. Conclusie: het missen van je iPhone kan zware gevolgen hebben.

Dan toch maar even in het eigenlijke onderzoek duiken. Hoeveel proefpersonen? 40. En tiens, enkel iPhone gebruikers. Waarom geen andere telefoongebruikers, of minder verknochte mobiele telefoongebruikers? Vooral in de hoop van duidelijke effecten.

Maar vooral, wanneer werd de stijging van de hartslag en van de bloeddruk gemeten? Wanneer de telefoon rinkelde als ze toch niet konden opnemen. Dus, de proefpersoon zit in een hokje, hoort wel zijn of haar telefoon rinkelen, maar kan er niet bij. Tja, dan is het niet onlogisch dat de stress een beetje toeneemt.

De onderzoekers geven zelf aan dat je hun conclusies best niet te veel veralgemeend. En terwijl hun resultaten wel significant zijn op .01-niveau lijkt enkel een echt groot verschil merkbaar bij de tijd nodig om de puzzel op te lossen.

Conclusie: je kan dit onderzoek niet gebruiken om te argumenteren dat je je telefoon in de klas moet bij je hebben omdat je anders niet goed kan opletten of leren (goed geprobeerd). Wel dat je best er voor zorgt dat je je telefoon niet hoort rinkelen als je bijvoorbeeld op een examen zit.

Abstract van het onderzoek:

This study uniquely examined the effects on self, cognition, anxiety, and physiology when iPhone users are unable to answer their iPhone while performing cognitive tasks. A 2 x 2 within-subjects experiment was conducted. Participants (N = 40 iPhone users) completed 2 word search puzzles. Among the key findings from this study were that when iPhone users were unable to answer their ringing iPhone during a word search puzzle, heart rate and blood pressure increased, self-reported feelings of anxiety and unpleasantness increased, and self-reported extended self and cognition decreased. These findings suggest that negative psychological and physiological outcomes are associated with iPhone separation and the inability to answer one’s ringing iPhone during cognitive tasks. Implications of these findings are discussed.





Hoe ga je om met onderzoek dat je niet bevalt? (flowchart)

28 12 2014

Via een tweet van @tombennett71 en wat zoekwerk naar de originele bron, ontdekte ik deze flowchart op de Wonk blog van The Washington Post. Alhoewel de opmerkingen vaak wel een grond van waarheid bevatten, zijn het vaak handige trucs om onderzoek weg te zetten of om mogelijk te maken dat je leest wat je wil in onderzoek.





Skype rolt een universele vertaler uit in beta-programma

18 12 2014

Het klinkt een beetje meer dan science fiction en het is nog niet helemaal realtime, maar skypen tussen 2 mensen in een verschillende taal en elkaar toch begrijpen is een pak dichter gekomen.

Je hoeft nog niet te zoeken naar de knop op je eigen skype-app, maar je kan wel nu inschrijven om de mogelijkheid te testen.

En de demo-film, die gaat over onderwijs:





Nieuwe TED-talk van Carol Dweck: de kracht van geloven dat je kan verbeteren

18 12 2014







Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 7.031 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: