Cool: Lego X, analoge blokken en digitale modellen ontmoeten elkaar (video)

24 03 2015

Wat verwachten jongeren van werk wereldwijd vergeleken

23 03 2015

Op de blog van Harvard Business Review vond ik dit “Millennials: Understanding a Misunderstood Generation.”-rapport samengevat in tekst en enkele zeer duidelijke grafieken. Alhoewel de onderzoekers een mooie steekproef hebben, geven ze toe dat er wel heel wat bedenkingen te maken zijn bij de datacollectie (niet random, uiteenlopende aantallen naargelang de regio,…). Dus voorzichtigheid is geboden voor grote uitspraken, maar er zijn wel enkel opvallende tendensen.

 

Opvallend persbericht van CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking

19 03 2015

De vergrijzing/ontgroening is in Nederland een duidelijke realiteit, blijkt uit dit nieuw persbericht van het CBS:

Minder mensen waren in februari werkloos. Dat komt doordat minder personen zich aanboden op de arbeidsmarkt, terwijl het aantal werkenden nagenoeg gelijk bleef aan januari. Het werkloosheidspercentage daalde van 7,2 procent in januari naar 7,1 procent in februari. Er zijn in Nederland nu 633 duizend mensen werkloos, 12 duizend minder dan een maand eerder. Het aantal werklozen was sinds het derde kwartaal van 2014 nagenoeg stabiel. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

Het aantal werkenden in februari bleef vrijwel gelijk. Meer jongeren hebben werk gevonden, maar daar staat tegenover dat er minder mensen in de leeftijdsgroep van 25 tot 45 aan het werk zijn. Door onder meer de vergrijzing wordt deze groep steeds kleiner. Het totale aantal werkenden is de laatste drie maanden met gemiddeld 4 duizend per maand toegenomen.

Het aantal WW-uitkeringen in februari kwam uit op 455 duizend, een daling van 2,5 duizend ten opzichte van januari, zo blijkt uit cijfers van UWV.

Werkloze-beroepsbevolking-seizoengecorrigeerd-en-WW-uitkeringen-15-03-19 (1)

Aantal werkenden in februari

Waar de beroepsbevolking met 13 duizend mensen afnam, daalde het aantal werkenden met duizend personen in februari. Er gingen 7 duizend meer jongeren aan het werk. In de leeftijdscategorie 45 tot 75 jaar waren er 4 duizend meer werkenden en in de leeftijd 25- tot 45-jarigen juist 12 duizend minder.

Totale-en-werkzame-beroepsbevolking-seizoengecorrigeerd-15-03-18

Daling beroepsbevolking in februari

In het laatste kwartaal van 2014 nam de beroepsbevolking gemiddeld nog met 15 duizend per maand toe. In de afgelopen drie maanden steeg de beroepsbevolking licht met gemiddeld 3 duizend personen per maand. In februari nam deze echter af met 13 duizend.

De totale beroepsbevolking blijft ruim 8,9 miljoen. Waar in de afgelopen drie maanden de groep 25- tot 45-jarigen met gemiddeld 7 duizend per maand kromp, groeide de groep jongeren en ouderen in die periode juist met respectievelijk 4 en 6 duizend per maand.

Beroepsbevolking-naar-leeftijd-gemiddelde-maandmutatie-over-drie-maanden-15-03-18

Redenen om niet te willen of kunnen werken

De totale beroepsbevolking groeide begin 2015 minder sterk dan eind vorig jaar. Dat komt onder meer doordat er minder mensen vanuit de niet-beroepsbevolking instromen. Mensen kunnen verschillende redenen hebben om niet deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

In 2014 wilde 81 procent van deze groep geen betaald werk, of was daartoe niet in staat. Bij 15- tot 25-jarigen was het volgen van een opleiding de voornaamste reden. Personen in de leeftijd van 25 tot 55 jaar die zich niet aanbieden op de arbeidsmarkt noemen ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorgtaken als de belangrijkste redenen om niet te willen werken. Vanaf 55 jaar speelt ook de hoge leeftijd of pensioen een rol.

Redenen-om-niet-te-willen-of-kunnen-werken-naar-leeftijd-15-03-18

Iets minder WW-uitkeringen

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in februari 2015 uitkomt op 455 duizend, een daling met 2,5 duizend ten opzichte van januari. Aan 50-plussers verstrekte UWV meer uitkeringen in februari, de overige leeftijdscategorieën lieten een daling zien. In Noord-Brabant nam het aantal WW-uitkeringen toe, terwijl het in de overige provincies gelijk bleef of daalde. Vanuit seizoengevoelige sectoren als landbouw en bouwnijverheid nam het aantal uitkeringen in februari relatief het sterkst af.

Meer WW-uitkeringen aan 50-plussers dan een jaar geleden

Vergeleken met februari 2014 nam het aantal lopende WW-uitkeringen met 1 procent af tot 455 duizend. Het aantal WW-uitkeringen aan mannen daalde ten opzichte van een jaar eerder, terwijl dit aantal bij vrouwen steeg. Onder 50-plussers nam het aantal WW-uitkeringen met 9 procent toe. Onder jongeren tot 25 jaar daalde het aantal uitkeringen met 15 procent. Ten opzichte van een jaar geleden steeg het aantal uitkeringen relatief het sterkst vanuit de sectoren openbaar bestuur (16 procent) en zorg en welzijn (14 procent). Een sterke daling kenden de bouwnijverheid (20 procent) en de uitzendbedrijven (11 procent).

Flinke toename werkhervattingen vanuit de WW in 2015

UWV verstrekte in de eerste twee maanden van 2015 in totaal 122 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 4 procent minder dan in dezelfde periode van 2014. Het aantal beëindigde uitkeringen bedroeg 108 duizend, 3 procent meer dan een jaar eerder. Er werden in de eerste twee maanden van dit jaar 53 duizend uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, 8 procent meer dan in 2014. Voor personen afkomstig uit de sectoren vervoer en opslag, en zorg en welzijn viel het aantal werkhervattingen dit jaar 26 procent hoger uit dan vorig jaar. Het aandeel werkhervattingen ligt in deze sectoren met respectievelijk 44 procent en 42 procent lager dan het gemiddelde. Van het totaal aantal beëindigde uitkeringen werd namelijk bijna de helft door werkhervatting beëindigd.
Bron StaLine:
Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand
Arbeidsdeelname; Binding met de arbeidsmarkt

Campagne: Wat denken kinderen over bankiers?

17 03 2015

Via Terzake net deze nieuwe campagne van Febelfin ontdekt. Ergens bevestigen ze wel zo nog extra enkele vooroordelen, maar grappig is het zeker:

Waarom deadlines je helpen meer creatief te zijn (Helen Abadzi)

14 03 2015

IBM-rapport over jongeren als werknemer: Myths, exaggerations and uncomfortable truths

9 03 2015

Je moet het de onderzoekers van IBM nageven, ze hebben een duidelijke titel gekozen voor hun rapport over Millennials als werknemer: Myths, exaggerations and uncomfortable truths.

Ze bevroegen 1784 werknemers in 12 landen en 6 verschillende industrietakken en de resultaten zijn behoorlijk ontnuchterend, jonge werknemers lijken gewoon op mensen.

En zo blijken 5 populaire stellingen over jonge werknemers fout:

Myth 1: Millennials’ career goals and expectations are different from their elders (i.e. unrealistic).

Myth 1: Millennials’ career goals and expectations are different from their elders

As it turns out, Millennials want financial security and a diverse workplace just as much as their older colleagues.

Myth 2: Millennials need endless praise and think everyone should get a trophy.

Myth 2: Millennials need endless praise and think everyone should get a trophy.

Millennials’ idea of a perfect boss isn’t someone who pats them on the back. They’re looking for an ethical and fair boss who shares information. Thirty-five percent of Boomers and Millennials listed this as the top quality they seek in a boss. Last on the priority list for Millennials? A boss who asks for their input.

Funny enough, it’s Gen X employees, not Millennials, who are more likely to think everyone on a successful team should be rewarded. 64 percent of Gen Xers agreed with this statement compared to 55 percent of Millennials. Project much Gen X?

Myth 3: Millennials are digital addicts with no boundaries between work and play

Myth 3: Millennials are digital addicts with no boundaries between work and play.

Millennials are less likely than older generations to use their personal social media accounts for business purposes. Twenty-seven percent of Millennials never do so — compared to only 7 percent of Boomers. Millennials enter the workforce with a strong social presence and personal social media strategy. They know what they want to communicate, where they want to share it and how it best suits their audience. Like Taylor Swift .

Myth 4: Millennials can’t make a decision without crowdsourcing.

Myth 4: Millennials can’t make a decision without crowdsourcing.

Millennials value others’ input, but are no more likely to seek advice when making work decisions than Gen X. And, even though they think gaining consensus is important, more than fifty percent of Millennials believe that their leaders are most qualified to make business decisions.

Myth 5: Millennials are more likely to jump ship if a job doesn’t fulfill their passions.

Millennial_Myth_5 Final

Ze maakten ook enkele infografieken:

IBMmyths MillenialDatagrams_Final_Heart MillenialDatagrams_Final_Trophy

Richard Wiseman in 59 seconden: hoe visualiseren je kansen kan vergroten of verkleinen

8 03 2015

Hoe ziet innovatie en ondernemerschap er bij jongeren vandaag uit?

4 03 2015

MTV verzamelde kwalitatieve en kwantitatieve data uit de VS en 5 Europese landen, combineerde dit met onder andere inzichten uit het Millennial Impact Report en de Deloitte Millennial Innovation Survey om een beeld te kunnen schetsen van de innovatiekracht en ondernemerschap bij jongeren vandaag.

En dit zijn de inzichten samengevat:

It all starts with technology

Millennials are growing up differently from the prior generation for two main reasons: the tough economy and technology. When asked what drives innovation, their top answer by far is “more available resources and technology.” Technology empowers them and plays a central role in their everyday lives.

New aspirations

Because success was previously defined more by a narrower, more linear sense of achievement, Generation X was willing to trade a higher rung on the corporate ladder for higher stress levels. For Millennials, personal identity factors more deeply into their career goals. More than 8 in 10 believe a personal connection to their work is essential. The same proportion agrees that even if they have a job to pay the bills, it’s important to have a side project they love that could eventually become a career.

Millennials’ ambitions extend beyond corporations themselves, with 70% saying their dream is to run their own business. Nearly 80% agree that their generation is starting a movement to change old, outdated systems.

Taking action

While Millennials are often stereotyped as lazy narcissists, in reality they’re all about doing instead of sitting on the sidelines. For 3 out of 5 young people, “getting stuff done is my generation’s motto – we’re not just all talk.” They look to the positive and are determined to make the most out of life.

We think of Millennials as “manifestors.” They want to accomplish things, but they also bring a manifesto to their work—what they care about, what meaning they want to experience, and how they want to live their lives. More than 8 in 10 say they want to make something that has an impact.

Creativity for the greater good

If Millennials are “manifestors” who want to make a difference, creativity is the route to get there. While young people have a strong sense of ME, their sense of WE is stronger. They want to share, help others, and maintain both a sense of community and a global perspective.

Creativity means different things to young people. What’s interesting is that they’re elevating the potential of creativity to a higher place. Nearly 8 in 10 agree that “I want to be part of creating something bigger than me.”

And they’re acting on this drive. Almost 9 out of 10 US Millennial employees have donated earnings to non-profits and 97% prefer using skills to help a cause, according to the 2014 Millennial Impact Report.

There is also room for corporations to partner with young people to incite change. A recent global study by MSL Group revealed that nearly 7 in 10 Millennials want businesses to make it easier for them to get involved in making the world a better place.

Reverence for entrepreneurs

Young people view successful entrepreneurs as modern-day heroes. Two-thirds agree that “founding the next big start-up is cooler than being a rock star,” suggesting that the prestige of entrepreneurship is reaching an all-time high. Millennials see this as an utterly democratic space, with nearly 3 out of 4 agreeing that “anyone can be an innovator with today’s technology.”

The new way of working

Scratching beneath the surface of Millennials’ attitudes and behaviors, it’s apparent that they experience and perceive work differently from previous generations. So, what are they doing?

  • HACK. Going beyond established notions of hacking into computers, young people are repurposing old materials, ideas, or systems to create something new.
  • SWARM. Millennials are by nature group-oriented with a belief in the “crowd.” They’re leveraging the networks around them to develop big ideas, believing that the very best ideas belong to groups of people instead of individuals.
  • BETA. In contrast to the old corporate model where plans had to be perfected before launch, this is about getting a project or product out early, seeing if it works, and tweaking it until it’s right. The key is not just to be brave and risk failure, but to involve customers’ input as part of the process.
  • HUSTLE. Sometimes you’ve got to game the rules to get things done. Unlike the previous generation, young people today are not inclined to wait for permission. Millennials put progress ahead of all else and just want to keep moving forward.
Een nieuwe toekomstvideo van Microsoft: veel touchscreens en meer

2 03 2015

Vond deze video via @timon_nl en in de eerste 2 minuten zie je alvast een beeld van mogelijk onderwijs.

Eerlijk, behalve het typische cleane karakter van dergelijke video’s, valt bij mij op hoe dichtbij alles lijkt wat er nu getoond wordt. Veel van wat er te zien is, heb ik namelijk al van dichtbij in levende lijve gezien, onder andere, bij Microsoft zelf.

Ondernemerschap: wat is het verschil tussen een project incubator en een project accelerator?

24 02 2015
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 7.141 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: