Doping in onderwijs, ook in Vlaanderen?

Het is zondagmorgen en het zwembad is vol met kinderen en een achttal lesgevers lopen elkaar net niet in de weg terwijl ze de 6-jarigen leren zwemmen. Het is ondertussen een vertrouwd beeld en niks mis mee, toch? Ik moest er aan denken toen ik deze ochtend dit artikel in De Standaard las: Ouders sturen kinderen naar logopedist om uit te blinken op school. Blijkbaar gaan steeds vaker ouders professionele hulp inroepen om hun kinderen beter te laten presteren op school: ‘Ze ervaren druk om succesvolle kinderen op te voeden, die het altijd goed doen op school. Als het dan wat minder gaat, stappen ze naar een specialist terwijl dat niet altijd nodig is. Ouders zien snel een stoornis die weggewerkt moet worden.’ stelt Karine Verschueren (KU Leuven).

Toen ik enkele maanden geleden nog maar eens schreef over doping in de PISA-resultaten, waarbij in landen en regio’s zoals Hong Kong, Singapore of Korea een hele bijlesindustrie is ontstaan (zelfs in Nederland?), kreeg ik de reactie dat het fenomeen ook in ons land opduikt. Het is misschien nog niet zo uitgebouwd als in de eerder vermelde landen, maar als je op bijvoorbeeld Kapaza zoekt op bijles vind je alvast veel en ook op de website van Vlaanderen vind je info.

Kan je ouders hier iets verwijten? Moeilijk, iedereen wil het beste voor zijn of haar kind. Is het terecht dat kinderen zo moeten bijgespijkerd worden? Misschien minder zeker dan je denkt, zie de opmerking van Karine Verschueren. Moet je de school iets verwijten, laten ze lacunes die door de markt ingevuld worden? Ook dit is niet zo eenvoudig. Veel scholen doen zeker goed hun best, maar de uitdagingen worden wel degelijk groter. Kijk naar de zwemlessen die bijvoorbeeld in Brussel onder druk kwamen te staan door het invoeren van de maximumfactuur en die in scholen vaak nu tot het opgelegde minimum beperkt zijn. Er is al veel zorg op school, maar tegelijk wordt ook hier de druk financieel enorm.

Ik heb geen moeite met de vele taalkampen of met het bestaan van een ruim aanbod van bijlessen, maar er zit wel een grote ironie in deze evoluties. Terwijl het wegwerken van sociale ongelijkheid in het onderwijs al jaren een groot thema is, kunnen dergelijke ontwikkelingen net de ongelijkheid weer vergroten. Want terwijl de (al dan niet nodige) logopedie vaak nog kan terugbetaald worden, zijn het wellicht eerder hoogopgeleide ouders die deze weg vinden. De bijlessen zijn vaak gewoon een meerkost die niet iedereen kan betalen.

Een pleidooi voor rationeel optimisme

In het nieuwe boek van Marc Elchardus, Voorbij het narratief van neergang, bevestigt de socioloog het onderscheid tussen globaal en persoonlijk optimisme bij onze Vlaamse jongvolwassene. Je zou het kunnen omschrijven als: de wereld is om zeep, maar met mij komt het goed.

Dat jongeren vandaag de toekomst somber inzien is niet te verwonderen. Dagelijks worden we geconfronteerd met onheilsberichten en slecht nieuws. Het klimaat gaat steeds verder achteruit, de vluchtelingencrisis en terreur, om slechts drie grote crisissen te noemen. Dichter bij huis voor jongeren is er de vraag of er nog wel werk is en later zal zijn. In gesprekken met ouders merken we steeds meer een stijgende pessimisme en het is niet onlogisch dat kinderen met slecht nieuws in media en twijfels thuis, zelf aan het doemdenken gaan.

Maar gaat het zo slecht met de wereld als we collectief denken? Het zal je misschien verbazen maar er zijn verschillende positieve evoluties objectief vast te stellen. Enkele voorbeelden: zo daalde de voorbije decennia het aantal volwassen die analfabeet zijn wereldwijd tot 15.9%, tegelijkertijd evolueerde 400 miljoen mensen van armoede naar middenklasse. Steven Pinker beargumenteert in zijn boek “Better angels of our nature” dat ook het geweld enkel maar afnam tijden de voorbije eeuwen. En ondertussen dalen de prijzen van zonnepanelen terwijl hun opbrengst stijgt.

Als we kijken naar specifiek jongeren, leven we vandaag wellicht mogelijk echt wel in uitzonderlijke tijden. Volgens demograaf Hans Rösling leefden er nooit eerder meer jongeren op onze wereldbol als vandaag, maar… de kans is klein dat er nog ooit nog zoveel jongeren zullen leven. Als vandaag de wereldbevolking stijgt, is dit in de meeste landen niet omdat er zoveel kinderen geboren worden, maar vooral omdat we collectief langer leven. Cynisch zou je kunnen stellen dat het probleem van overbevolking zich dus wellicht zelf zal oplossen. Vergrijzing zal wel eerst een globale uitdaging worden, en tegelijkertijd zal de vraag misschien niet zijn: zal er nog werk zijn, maar wie zal het werk doen?

In ons boek “Ik was 10 in 2015” pleiten we voor “rationeel optimisme”. Dit is niet blind zijn voor de problemen en uitdagingen die onze tijd markeren. Tegelijkertijd is het een pleidooi om ook de kansen en positieve evoluties te zien. Door beide helder te zien en te tonen daalt de kans op defaitisme en stilstand. Hier ligt volgens ons een belangrijke taak van alle volwassenen, denk aan leraren, ouders, opvoeders en beleidsmensen. Niet alleen jongeren zijn de motor van de toekomst, dat zijn we allemaal maar hun optimisme is wel de cruciale brandstof. Zonder dreigt de motor stil te vallen. Daarom, Popper parafraserend, “rational optimism is a moral duty”.

Bert & Pedro

Toegankelijk versus lat lager in het hoger onderwijs

Er is momenteel een discussie aan de gang in De Standaard over de universiteit. Het startte met dit interview met socioloog Jelle Mampaey die stelt: “Het Vlaamse hoger onderwijs heeft de mond vol van gelijke kansen, maar er gaapt een kloof tussen de mooie woorden en de realiteit.” en qua aanpak blijft hij enerzijds vaag, maar “Minder abstract taalgebruik en jargon gebruiken, zou er een aspect van moeten zijn.”

Wouter Duyck antwoordt vandaag met deze opinie:

“Eenvoudiger taalgebruik in de Vlaamse aula’s zal jongeren uit kansengroepen niet vlotter aan een diploma helpen. Iedereen die getalenteerd en gemotiveerd is moet, los van zijn sociale achtergrond, toegang hebben tot kwaliteitsvol hoger onderwijs. De lat lager leggen zal de sociale mobiliteit noch de welvaart verhogen.”

Het grappige is dat Mampaey verwijst naar pedagogen die een oplossing moeten aanbrengen (“Hoe dat radicaal andere onderwijzen er dan uit moet zien, daarvoor verwijst de socioloog naar zijn collega’s pedagogen die hebben aangetoond hoe het moet.”), terwijl deze pedagoog wil verwijzen naar didactiek en de plaats van de universiteit in ons onderwijs.

Eerst en vooral wil ik niet in de val trappen dat we steeds naar het voorgaande onderwijsniveau moeten kijken voor de oplossing. Universiteiten kijken dan naar het secundair onderwijs dat op zijn beurt naar het basisonderwijs kijkt. En ja, Heckman heeft ooit aangetoond dat we zo vroeg mogelijk moeten investeren om ongelijkheid tegen te gaan, maar de nobelprijswinnaar heeft vandaag zelf aan zijn Heckman-curve sustaining toegevoegd: als je na de investeringen in het jongste kind niet voor blijvende ondersteuning zorgt, verdwijnt nagenoeg het effect van de aanpak tegen ongelijkheid. Ongelijkheid tegengaan is dus een taak van iedereen – ook van het hoger onderwijs-, maar moet dit dan door de eigenheid van de universiteit te loochenen? Nee, maar misschien wel door te kijken naar wat de universiteit als taken heeft.

Wat is een universiteit? Een plaats voor kennisdeling en onderzoek en waarbij het laatste het eerste bevrucht (en ik vergeet even de derde taak van sociale dienstverlening). Die kennisdeling heeft een zeker abstractieniveau, eigen aan het hoogste onderwijsniveau. Maar abstract taalgebruik kan drie redenen hebben. Je kan heel abstract praten omdat je jezelf heel slim wil doen lijken. Dit is fout en dat moet er uit, maar dit gedrag is niet beperkt tot de universiteit (iemand nog iets gehoord over de kloof tussen politiek en de burger?). Ten tweede omdat je bepaalde nuances en concepten wil weergeven die anders niet mogelijk uit te drukken zijn. Dit is essentieel en mag de universiteit niet verliezen. Maar zelfs hier kan concreet starten belangrijk zijn. De derde reden kan je omschrijven als ‘the curse of knowledge’, zoveel weten dat je je tegelijkertijd niet meer kan inleven in het beginnersniveau van de lerende. Dit laatste is een groot probleem waar ik op het einde wil terugkomen.

Maar eerste wil in ingaan op het belang van het concrete en voorkennis. 3 jaar geleden hoorde ik professor Etienne Vermeersch in een debat met Rik Torfs op de Boekenbeurs provocerend stellen dat hij zichzelf een grote dommerik vindt omdat hij dingen die hij niet kent zich altijd eerst concreet moet voorstellen. De man is echter geen dommerik, hij is vooral normaal. Een aloud didactisch principe is dat je nieuwe inhoud best eerst concreet, vervolgens schematisch en ten slotte abstract aangereikt krijgt. Geake {2009) bevestigt dit principe nog eens op basis van neurologisch inzichten en stelt provocerend dat ons brein niet gemaakt is om abstract te denken.

Het is dus de taak van gelijk welke lesgever op gelijk welk onderwijsniveau om in te schatten welke voorkennis zijn studenten of leerlingen al dan niet hebben voor zijn of haar lesonderwerp en op basis daarvan het abstractieniveau te bepalen. Als het een onderwerp is aan de universiteit waar de lesgever er mag van uitgaan dat zijn of haar studenten de concrete stappen al verwerkt hebben in de vooropleiding, dan is het niet zijn taak om die stap nog aan te bieden. Als de inhoud echter nieuw-nieuw is, dan is het zijn of haar taak om wel zo concreet mogelijk te zijn. De lat moet hoog zijn, maar niet onnodig of onmogelijk hoog.

De kwaliteit van lesgevers aan de universiteit kan heel erg verschillen. Ik herinner me zelf de legendarische lessen van Walter Prevenier die toonde dat het concreet kon zonder abstractie te verliezen omdat hij gewoon een verdomd goed lesgever was. Ik weet dat er nog veel van dergelijke proffen rondlopen, maar ook dat er een pak andere zijn. Het probleem is dat de beste onderzoekers niet noodzakelijk de beste lesgevers zijn en vice versa. Enkel mensen die de ‘curse of knowledge’ kunnen omzeilen slagen er in om goed en begrijpelijk les te geven. Maar dat laatste kost veel tijd en  moeite. Deze inzet is echter nog te vaak ondergeschikt aan het belang dat gehecht wordt aan onderzoek ten koste van de andere twee taken van de universiteit.

Als de onderwijstaak ten volle gewaardeerd wordt en op niveau aangeboden wordt (eventueel met ook onderwijsprofessoren die vooral hier hun sterktes kunnen uitbouwen), aangevuld met ondersteuningstrajecten die vaak nu al bestaan om hiaten in vooropleiding te compenseren, dan denk ik dat universiteiten hun deel van de taak om ongelijkheid tegen te werken opnemen.

Kennis nog nodig in 2032?

Voorlopig lijken we het allemaal te moeten doen met de berichtgeving in de kranten, en dan lees je zoiets:

Uit het advies blijkt dat parate kennis minder belangrijk is nu informatie dankzij Google, Wikipedia en smartphones voor iedereen beschikbaar is. ,,We hebben inderdaad allemaal altijd toegang tot kennis,” zegt Schnabel. ,,Maar je moet niet helemaal blanco zijn. Daarvoor moet je kinderen een goed gevuld rugzakje meegeven. Een soort Zwitsers zakmes. Zodat ze leren hóe ze moeten leren.” (bron AD)

Niet helemaal blanco… Wat betekent dit? Heel erg benieuwd naar die invulling.

Over het belang van kennis schreven we ook in Jongens zijn slimmer dan meisjes en in de Engelse herwerking Urban Myths about Education and Learning en daar lees je dit als besluit:

We actually need more knowledge to learn and apply the skills we need in our knowledge society. And the skills that we need also need to be learned!

Heb wel 1 grote hoop, dat je bij de aanbeveling hier geen bingo haalt.

Wat staat er in de visie voor Vlaanderen 2050 over onderwijs (en echt nieuws rond wetenschap)

Minister-president Geert Bourgeois stelde een visie voor waar Vlaanderen zou moeten staan in 2050, en natuurlijk keek ik vooral hoe het met onderwijs zit. Behalve dat er een kleine fout in zit op pagina 36 met de inschatting rond probleemoplossend vermogen en PISA (ze verwarren hier de wiskundige probleemoplossende vermogen – waar Vlaanderen wat minder scoort – en het algemeen probleemoplossend vermogen waar we net ook een topper zijn).

Onderwijs wordt eerst vermeld met een dichtere deadline (2030), verwijzend naar de volgende duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

Zorg voor inclusief en universeel toegankelijk onderwijs van kwaliteit en bevorder kansen tot levenslang leren voor iedereen;

Verder ook moet het onderwijs moeten we anticiperen op verschuivingen in de arbeidsmarkt door oa robotisering, maar hoe?

Het onderwijs moet zich meer toespitsen op kennis en vaardigheden die (jonge) mensen bekwaam maakt om met veranderingen in de samenleving en economie om te gaan. Zo kunnen zij een bijdrage leveren aan duurzame oplossingen voor problemen in de samenleving. Het onderwijs moet daarom burgerwaarden, creativiteit en ondernemerschap promoten en blijven inzetten op de STEM-opleidingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Om een doorbraak te realiseren voor levenslang leren en bijscholing is er een mentaliteitswijziging nodig bij burgers en bedrijven.

Maar de klapper is dit:

Talent en kennis zijn in 2050 meer dan ooit de drijvende krachten van vooruitgang en innovatie. We benaderen kennis en leren in Vlaanderen op een holistische manier: alle Vlamingen krijgen de kans om levenslang kennis te verwerven en hun talenten te ontplooien, om bij te leren op sociaal en cultureel vlak en om nieuwe competenties en attitudes te ontwikkelen. Vlaanderen zorgt voor sterke basisopleidingen die beantwoorden aan de maatschappelijke behoeften. Het aanbod aan opleidingen is gevarieerd en de opleidingen bieden persoonlijke leerpaden aan die bij de diversiteit in Vlaanderen aansluiten. Om in te spelen op disruptieve veranderingen en uitdagingen in de samenleving hechten we belang aan het aanleren van flexibiliteit en probleemoplossend vermogen. Aan de hand van formele en informele manieren van leren ontwikkelen mensen de juiste competenties om te participeren in de complexe en veranderende Vlaamse samenleving, en dit zowel op economisch, cultureel als sociaal vlak. Ze leren onder meer om veerkrachtig te zijn en hun eigen leven nog meer in handen te nemen. De leerkracht is een goed omkaderde coach met inzicht in maatschappelijke trends, innovaties in het onderwijs en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Leerkrachten leren voortdurend bij en hebben de mogelijkheid om zich verder te professionaliseren. De werkplek is voor de leerkracht daarom ook een leerplek. Learning parks ondersteunen deze aanpak. Het zijn plekken in de buurt en multifunctionele (school)gebouwen, waar kinderen, jongeren en volwassenen virtueel en fysiek samenkomen om bij te leren met aandacht voor een sterke interactie, ontmoeting en dialoog met alle maatschappelijke actoren.

En learning parks is het nieuwe woord voor de toekomst, maar wat zijn die?

Onderwijs is van iedereen. De school van de toekomst is daarom een learning park, waar leerlingen, ouders, leerkrachten, ondernemingen en verenigingen elkaar fysiek of virtueel ontmoeten en kunnen leren. Alle belanghebbenden kunnen er 24 uur op 24, 7 dagen op 7 terecht om gebruik te maken van de aanwezige faciliteiten en elkaars kennis. Leren gebeurt immers op elk moment van de dag, zowel formeel als informeel. Het learning park is daarom een leer- en een leefomgeving van de lokale gemeenschap, waarin vrijetijdsactiviteiten gekoppeld worden aan het leerplan.

Natuurlijk komen ook de MOOC’s en dergelijke voorbij, waardoor het stuk riskeert snel gedateerd te worden.

Het leuke is dat leerkrachten betere opleiding met meer omkadering moeten krijgen:

De basis voor kennisontwikkeling ligt bij een excellent onderwijs. Het is daarom belangrijk dat Vlaanderen blijft inzetten op uitmuntende onderwijsprestaties en een absolute toppositie blijft ambiëren in vergelijking met andere landen. We willen leerkrachten in spe opleiden en professionaliseren met behulp van een betere omkadering en meer samenwerking. Zo kunnen leerkrachten zich ontwikkelen tot coaches met de juiste vaardigheden om in een snel wijzigende samenleving te werken.

De coaches zijn wel weer een beetje te eenzijdig sociaal-constructivistisch, maar beste minister-president, we kijken uit naar meer omkadering in de lerarenopleiding en het herintroduceren van bijvoorbeeld mentoren. U hoeft niet te wachten tot 2050!

Eerlijk: behalve dat men duidelijk meer in onderwijs wil investeren (geen woorden maar daden dan, graag), is er veel dat je kon verwachten en lijkt het vooral eerder een tekst die soms meer zegt over het nu dan over de toekomst. Alles wat we nu belangrijk vinden staat er in.

Voor mij persoonlijk is het echte nieuws – dat ik nog niet in de media zag – wel vooral dat Vlaanderen na de UK en Nederland nu ook resoluut voor Open Science wil gaan:

Open science is een beweging die wetenschappelijk onderzoek en informatie toegankelijk maakt voor verschillende lagen van de maatschappij (amateur onderzoekers of professionelen). De voortschrijdende evolutie in de manier waarop wetenschappelijk onderzoek georganiseerd en uitgevoerd wordt, is mogelijk dankzij de digitale evolutie, en wordt gedreven door enerzijds de internationalisering van de wetenschappelijke gemeenschap en anderzijds de noodzaak om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te pakken. Niet alleen de hele onderzoekscyclus wordt hierdoor beïnvloed, maar ook de wijze waarop wetenschappelijk onderzoek zich inschakelt in de innovatieketen. Onder open science vallen ook de begrippen open access en open data. Open access betekent het openbaar en voor iedereen online toegankelijk maken van resultaten van wetenschappelijk onderzoek, zoals wetenschappelijke artikels, maar ook monografieën of hoofdstukken hiervan. Open data gaat nog verder, en omvat het delen van onderzoeksgegevens. Open science is meer dan open access en open data, omdat het ook de manier van onderzoek voeren zélf betreft, en niet enkel het open publiceren van gegevens.

 

Sociale media zijn meer dan likes (reactie op Dirk De Wachter)

In dit interview met Dirk De Wachter in Knack maakt de psychiater verschillende terechte opmerkingen (bijvoorbeeld over mogelijke overdiagnosticering) maar toch staat er volgens mij een mogelijke fout in die ik wel vaker tegenkom. Sociale media wordt herleid tot likes. Hij heeft het over een like-cultuur:

Een andere probleem waar De Wachter op duidt, is het gebrek aan openheid. ‘Veel mensen delen alle gelukkige momenten uit hun leven op sociale media, maar durven niets te zeggen over hun problemen. We zijn geëvolueerd naar een likecultuur. Alles lijkt altijd plezant, terwijl dat niet zo is. We moeten niet enkel de leuke dingen delen.’

Behalve dan dat bijvoorbeeld de foto van Aylan massaal gedeeld werd en dat ik regelmatig hartverscheurende verhalen lees op Facebook klopt het dat tot nu er op Facebook enkel een duim omhoog stond en bij Twitter een sterretje, bij andere platformen een hartje enzovoort. Maar sociale media is meer dan dat.

De tijdlijn van een platform als Facebook is letterlijk het publieke, maar daarnaast is er het meer intieme online gesprek dat via toepassingen als Whatsapp of Facebook Messenger gebeuren. Daarnaast zijn er de gesloten groepen waarin geklaagd wordt en steun gevonden wordt. Er zijn de meer anonieme chats zoals die van Awel die jongeren helpen.

Er is Snapchat die je gebruikt voor de snelle momenten met de bedoeling (al dan niet terecht) dat het snel verdwijnt dus waar je niet per se iets mooier dan de werkelijkheid toont, terwijl Instagram dan weer voor de mooi is.

Mensen durven wel degelijk iets zeggen online over hun problemen, maar is het verwonderlijk dat ze dat niet met de hele wereld tonen? Je stuurt toch ook een geboortekaartje naar heel je familie en je zet misschien een ooievaar voor deur om je geluk met de hele wereld te delen, maar je vraagt bij problemen steun aan je dichte vrienden of professionals? Of misschien zoals vroeger: (dood)zwijgen. Misschien is het wel goed dat er (sociale) media bestaan die de drempel voor zorg verlagen waardoor we nu beter weten dat er mensen het moeilijk hebben omdat ze zo de stap naar hulp gevonden hebben.

Honger na het grote Apple-event

Gisteren was er het grote Apple Event waar ongelooflijk veel nieuwe producten zou voorgesteld worden. Ja, er waren veel producten, maar nieuw?

Even kijken:

 • Apple Watch kreeg een nieuw besturingssysteem en vooral verschillende nieuwe bandjes. Minutenlang ging het vooral over hoe mooi en stijlvol het ding kan zijn. Ik zelf zie nog steeds geen reden om het ding te kopen.
 • iPad: er komt een iPad Pro die vooral
  • zeer groot is
  • 4 luidsprekers heeft (en een pak luider zou zijn)
  • en… verdacht veel op de Surface lijkt met een toetsenbord-case en een (dure) pen kan krijgen (pencil genaamd).
  • maar die qua vernieuwing niet direct wow doet zeggen. De meest vernieuwingen die je kon zien, zagen we in feite al bij de voorstelling van iOS9.
  • Ik moet het ding in mijn handen hebben om te weten of het iets voor mij is, maar voorlopig zou ik zelf liever mijn iPad air verkleinen… En oja, ik snap dat het toestel duurder zal zijn, maar met de extra’s wordt het echt zeer prijzig.
 • Apple TV: hier leek voor het eerst wat vernieuwing te komen. De afstandsbediening en nieuwe technologie zorgt er voor dat de Apple TV Siri heeft, meer een game-console wordt,.. Maar:
  • mijn Samsung TV heeft al enkele jaren Apps en een App-store (dus niet nieuw)
  • Iemand merkte terecht op dat Apple nu niet de tv heruitgevonden heeft, maar de WII.
 • En dan was er nog de iPhone waarbij het eerste nieuws (na de traditionele trotse cijfers over de verkoop) de nieuwe roze kleur was. Verder sneller en toch niet (nog) duurder en 3D touch, wat in feite wil zeggen dat de mate waarin je het scherm indrukt een invloed kan hebben op wat er op het scherm gebeurt. Samen met Live Photos (waarbij een foto opeens een kort filmpje kan worden) is dit wel leuk en nu mijn telefoon het bijna begeven heeft kan de nieuwe iPhone 6S wel een optie zijn.

Groter, iets sneller en mooier/modieuzer zijn de woorden die ik onthou van gisteren en niet innovatief of vernieuwend. Ik heb verschillende Apple toestellen (naast andere merken) en ik weet dat Apple vaak vooral slim kopieert en eventueel verbetert, maar ik zie meer vernieuwing bij andere bedrijven.

Oja, de echte strijd is niet meer Apple versus Microsoft (die gisteren al eerste hun toepassingen op de nieuwe iPad mochten tonen), maar wel Apple versus Amazon (die slim eergisteren een goedkope tablet aankondigde) en Apple versus Google (een sfeer naar de Android-software die niet noodzakelijk samen met de technologie ontwikkelt wordt). En de strijd met die laatste gaat vooral ook, gisteren indachtig, over de markt van gezondheidszorg te veroveren.

Apple zal wellicht weer enorm veel verkopen, maar al bij al bleef ik heel erg op mijn honger zitten.

Opvallend kritisch bericht in het AOB-tijdschrift over Flipping the Classroom

In een recent artikel van het AOB-tijdschrift over hoe belangrijke de leerkracht is staat een box met enkele opvallende quotes over Flipping the Classroom (vet door mij):

Digitaal huiswerk wordt vaak niet gedaan, waardoor leerlingen niet goed voorbereid in de lessen komen. ‘Het is een aanwijzing dat deze leerlingen contacturen nodig hebben om tot goede leerprestaties te komen’, schrijven de onderzoekers over flipping the classroom. Flipping the classroom werd in twee van de vijf projecten van Innovatie Impuls Onderwijs gebruikt. De onderzoekers waren niet speciaal op zoek naar de werking van het gebruik van films bij de lesvoorbereiding door de leerlingen, maar de uitkomsten waren te sterk om te negeren. De duidelijk lagere schoolcijfers zijn volgens de onderzoekers van SEO en ResearchNed vooral opvallend omdat in de internationale literatuur kleine, maar wel positieve resultaten van het flippen worden gemeten. Ook in andere projecten wordt de kwaliteit minder als te veel verwacht wordt van digitale lessen. ‘Les krijgen van een persoon blijkt nog altijd beter dan overwegend les krijgen via de elektronische leeromgeving’, constateren de onderzoekers. Mogelijk dat het concept niet geschikt is voor leerlingen voortgezet onderwijs, concluderen de onderzoekers, omdat ze nog onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces. Eigenlijk zou flipping the classroom daarom volgens het rapport alleen ingezet moeten worden bij leerlingen die ‘gemotiveerd en kundig genoeg zijn’ om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun schoolprestaties.

Toen mijn studenten hiermee experimenteerden kwam gelijkaardige geluiden, maar toch er ook maar even het rapport zelf bij genomen, en inderdaad daar staat onder andere:

Het Leerlingen voor Leerlingen concept heeft gemiddeld genomen geen effect gehad op de eindejaarscijfers van leerlingen, behalve bij specifieke invullingen van het concept. Zo zijn bij vakken, waarbij zowel leraren als leerlingen aangeven dat er met educatieve filmpjes wordt gewerkt, de eindejaarscijfers significant gestegen en bij vakken waar contacturen zijn vervallen of gekozen is voor ‘flipping the classroom’ de eindejaarscijfers significant gedaald. Mogelijk vraagt het thuis zelfstandig voorbereiden van de lesstof te veel verantwoordelijkheid aan de onderbouwleerlingen of is er onvoldoende digitaal materiaal beschikbaar voor de leerlingen om zich goed te kunnen voorbereiden. De leerlingentevredenheid heeft in ieder geval niet geleden onder Leerlingen voor Leerlingen, de werkdruk of werktevredenheid onder leraren evenmin. Er zijn zelfs aanwijzingen dat Leerlingen voor Leerlingen heeft gezorgd voor meer tevreden leerlingen en leraren, maar de gevonden effecten zijn statistisch niet significant.

Hier merk je echter dus nog een andere verklaring, het ontbreken van digitaal materiaal. Verder schrijven de onderzoekers ook:

Verder blijkt dat het concept van flipping the classroom, waarbij leerlingen de stof thuis achter de computer voorbereiden en op school worden getoetst op de verworven kennis en vaardigheden, niet geschikt lijkt te zijn voor onderbouwleerlingen in het voortgezet onderwijs, omdat ze nog onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerprestaties. Maar ook bij E-klas/PAL, waar het gaat om bovenbouwleerlingen die worden geacht thuis te werken met de E-klassen in ruil voor minder contacturen met de leraar, blijven leerprestaties achter wanneer ze dat volgens de betrokken leraren onvoldoende doen.

Maar hierdoor zijn er ook andere bedenkingen te maken, imho:

Mijn opinie in de Morgen vandaag: ‘Die ene vrijdag’ over kansarmoede in hoger onderwijs

Kreeg woensdag de vraag of ik een opinie wou schrijven die bij de reeks over kansarmoede in De Morgen zou horen.

Het is een vrijdag, jaren geleden. Ik deel de rapporten uit aan de eerstejaarsstudenten. Vandaag krijgen studenten een mailtje met hun resultaat, maar toen mochten we nog letterlijk delen in vreugde en teleurstelling. Veel studenten reageren met een gelukkige uitroep, hier en daar zie ik de nodige teleurstelling, af en toe een student die met een blik duidelijk maakt vooral opgelucht te zijn. Ik feliciteer de een na de andere, stop tijd in een gesprek met degenen die niet kregen wat ze verwacht of gehoopt hadden. Morgen komen ze terug voor de officiële feedbacksessies. Het lokaal loopt stilaan leeg. Dan zie ik haar. Laat ik haar Nathalie noemen. Ze huilt, wat me heel erg verbaast. Haar resultaten maakten haar bij de beste studenten die het eerste jaar met succes afronden.

Ik vroeg haar wat er aan de hand was. Had ze nog meer verwacht? Ze huilde niet om het resultaat, maar uit wat volgde bleek hoe bovenmenselijk haar prestaties wel geweest waren. Tijdens het academiejaar was ze thuis uit het huis gegooid. Iets met een nieuwe partner van haar moeder die haar niet meer in huis wou. Opeens stond ze er helemaal alleen voor. Er volgde een zoektocht naar hoe verder. Aankloppen bij het OCMW, werken, studeren. Ze had steun gevraagd en gekregen van de sociale voorzieningen van onze hogeschool. Niet enkel financiële steun, maar ook een luisterend oor. Ik wist niets over haar verhaal. Het voorbije jaar had ik wel zelf met enkele studenten na een gesprek over hun moeilijke situatie de weg naar de sociale voorzieningen getoond, maar bij Nathalie had ik nooit iets vermoed, nooit iets gezien. Nu huilde ze voor de eenzame maanden die haar te wachten stonden. Geen contact meer met medestudenten. Werken, niet voor school, maar omdat het niet anders kan.

Het is een van de vele verhalen die je als docent tegenkomt, alhoewel het allemaal in het hoger onderwijs wat afstandelijker kan verlopen. Grotere groepen, studenten die al wat meer volwassen zouden moeten zijn. Ondertussen is het aantal studenten dat met een leefloon moeten rondkomen in ons land de voorbije 10 jaar stelselmatig gestegen. Het aantal studenten met een leefloon steeg sinds 2005 met 82%. Dit is niet noodzakelijk negatief. Het kan namelijk ook betekenen dat meer jongeren de weg naar steun vinden en zo kunnen studeren.

Het klopt, inschrijven aan de universiteit of aan de hogeschool is ten opzichte van sommige buitenlanden nog steeds relatief goedkoop, maar de kostprijs gaat veel verder dan het inschrijvingsgeld. Boeken, excursies, materiaal, vervoer naar stages,… We hebben het geluk dat ons land nog studiebeurzen kent, maar deze zijn vandaag vaak niet meer toereikend. Als we nadenken over welke handboeken of cursussen de studenten moeten kopen, oppert er gelukkig altijd wel iemand om stil te staan bij de kostprijs. Het is vaak een moeilijk afwegen tussen budget en inhoud.

In Nederland stelt het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, dat door het afschaffen van de basisbeurs dit jaar de drempel om te studeren voor veel jongeren zeer hoog wordt. Er is wel een sociale studielening voorzien, waardoor jongeren hun studieschuld pas moeten afbetalen als ze eenmaal werken, maar het Nibud vreest dat zelfs met die lening jongeren niet meer zullen kunnen studeren zonder financiële steun van hun ouders. Iets wat voor iemand als Nathalie de doodsteek zou betekenen.

Dan zou dus betekenen dat ondertussen tientallen leerlingen geen les zouden gekregen hebben van de fantastische leerkracht die Nathalie ondertussen al enkele jaren is en met haar verschillende andere. Leerkrachten die zich wellicht extra goed kunnen inleven in de situaties en uitdagingen die de voorbije dagen in deze krant in de reeks ‘bank achteruit’ zijn verschenen. Spijtig genoeg zijn ze vooralsnog witte raven, want de laatste drempel in de vele treden die we in het onderwijs hebben is deze van het hoger onderwijs vaak ook nog hoog.

Nathalie is niet haar echte naam, sommige details paste ik ook bewust aan. Mocht ze dit lezen, nog steeds trots dat ik aan haar mocht les geven.

Taken van de school versus taken van thuis

Vandaag was er het nieuws van de (concrete) plannen van het Sint-Gummaruscollege om een semi-internaat aan te bieden.

Een woordje uitleg:

‘Mensen hebben het steeds moeilijker om werk en gezin te combineren, ouders moeten almaar meer hun kinderen alleen opvoeden én het regent vecht- en echtscheidingen. Het traditionele gezin staat onder druk. Veel kinderen missen structuur in hun leven en hun punten lijden daaronder’, zegt Geert Hellemans, directeur van het Sint-Gummaruscollege in Lier.

Om ouders te helpen bij de opvoeding, richt Hellemans vanaf komend schooljaar een ‘semi-internaat’ op, een soort van naschoolse opvang. Maar de kinderen krijgen er veel meer dan alleen toezicht: individuele studiebegeleiding, ontspanning in samenwerking met de muziekacademie en sportclubs, en een gezond voedingspatroon. (bron De Standaard)

In onderwijskringen wordt vaker geklaagd dat de school alle opvoedingstaken moet overnemen en ogenschijnlijk lijkt dit initiatief dit te bewijzen. Maar het is allemaal een beetje complexer dan dat.

Eerst en vooral: school heeft altijd opvoedingstaken overgenomen van ouders. School is in feite ingevoerd om bepaalde opvoedings- en leertaken die de gemeenschap belangrijk vindt te garanderen. Gezondheid is trouwens (bijvoorbeeld in de 19de eeuw met hygiëne) dan vaak een van de doelen. En internaten bestaan ook al heel erg lang.

Het initiatief past ook in een visie van een brede school waarbij de school een levende hub wordt van een gemeenschap. Zijn er dan geen bedenkingen te maken? Toch wel, maar dan eerder bij de reden dan bij het aanbod. Als we collectief het gevoel hebben dat we de opvoeding van onze kinderen niet meer aankunnen, dan lijkt mij vooral daar de kat de bel gebonden. Dit gevoel kan dan zowel door een te grote opvoedingsonzekerheid veroorzaakt worden (waar ik deze ochtend over sprak trouwens op radio 1 en stelde dat deze onzekerheid vaak onterecht is) en/of door een work-life balance die uit de bocht vliegt (en dan heb ik liever oplossingen zoals Frank Van Massenhove nastreeft).

Dus, nee, ik ga geen onvertogen woord schrijven over de school, maar ze mag ons vooral niet ontslaan om iets te doen aan de 2 onderliggende problemen.