Een pleidooi voor rationeel optimisme

In het nieuwe boek van Marc Elchardus, Voorbij het narratief van neergang, bevestigt de socioloog het onderscheid tussen globaal en persoonlijk optimisme bij onze Vlaamse jongvolwassene. Je zou het kunnen omschrijven als: de wereld is om zeep, maar met mij komt het goed.

Dat jongeren vandaag de toekomst somber inzien is niet te verwonderen. Dagelijks worden we geconfronteerd met onheilsberichten en slecht nieuws. Het klimaat gaat steeds verder achteruit, de vluchtelingencrisis en terreur, om slechts drie grote crisissen te noemen. Dichter bij huis voor jongeren is er de vraag of er nog wel werk is en later zal zijn. In gesprekken met ouders merken we steeds meer een stijgende pessimisme en het is niet onlogisch dat kinderen met slecht nieuws in media en twijfels thuis, zelf aan het doemdenken gaan.

Maar gaat het zo slecht met de wereld als we collectief denken? Het zal je misschien verbazen maar er zijn verschillende positieve evoluties objectief vast te stellen. Enkele voorbeelden: zo daalde de voorbije decennia het aantal volwassen die analfabeet zijn wereldwijd tot 15.9%, tegelijkertijd evolueerde 400 miljoen mensen van armoede naar middenklasse. Steven Pinker beargumenteert in zijn boek “Better angels of our nature” dat ook het geweld enkel maar afnam tijden de voorbije eeuwen. En ondertussen dalen de prijzen van zonnepanelen terwijl hun opbrengst stijgt.

Als we kijken naar specifiek jongeren, leven we vandaag wellicht mogelijk echt wel in uitzonderlijke tijden. Volgens demograaf Hans Rösling leefden er nooit eerder meer jongeren op onze wereldbol als vandaag, maar… de kans is klein dat er nog ooit nog zoveel jongeren zullen leven. Als vandaag de wereldbevolking stijgt, is dit in de meeste landen niet omdat er zoveel kinderen geboren worden, maar vooral omdat we collectief langer leven. Cynisch zou je kunnen stellen dat het probleem van overbevolking zich dus wellicht zelf zal oplossen. Vergrijzing zal wel eerst een globale uitdaging worden, en tegelijkertijd zal de vraag misschien niet zijn: zal er nog werk zijn, maar wie zal het werk doen?

In ons boek “Ik was 10 in 2015” pleiten we voor “rationeel optimisme”. Dit is niet blind zijn voor de problemen en uitdagingen die onze tijd markeren. Tegelijkertijd is het een pleidooi om ook de kansen en positieve evoluties te zien. Door beide helder te zien en te tonen daalt de kans op defaitisme en stilstand. Hier ligt volgens ons een belangrijke taak van alle volwassenen, denk aan leraren, ouders, opvoeders en beleidsmensen. Niet alleen jongeren zijn de motor van de toekomst, dat zijn we allemaal maar hun optimisme is wel de cruciale brandstof. Zonder dreigt de motor stil te vallen. Daarom, Popper parafraserend, “rational optimism is a moral duty”.

Bert & Pedro

Lerares biologie gaat uit de kleren voor de klas

Pedro:

Concreet zijn is heel belangrijk en voor de les biologie heb ik toch veel liever dit dan dit.

Originally posted on Leren.Hoe?Zo!:

Via het Nieuwsblad ontdekte ik een filmfragment waarin een Nederlandse lerares biologie (met goedkeuring en medeweten van haar directie) uit de kleren gaat tijdens de les biologie. Onder haar kleren draagt de lerares een pak waarop het menselijke spierstelsel staat. Op die manier wist ze haar leerlingen meteen te triggeren en de leerstof heel concreet te visualiseren.

View original

Sociale media zijn voor jongeren net als hun slaapkamer (Linda Duits)

Deze post verscheen eerst op dieponderzoek.nl.

De slaapkamer is een belangrijke plek voor jongeren. In het eerste meisjescultuuronderzoek in 1976 (zie mijn proefschrift) wordt bijvoorbeeld gesteld dat meisjes zo onzichtbaar zijn in onderzoek naar jeugdculturen omdat zij zich minder in de publieke ruimte begeven, maar samenkomen in hun slaapkamers. Onderzoekers als danah boyd hebben opgemerkt dat jongeren de laatste jaren steeds minder op straat mogen. Sociale media zijn dan de nieuwe hang-out. De cirkel is rond met de suggestie van sommige onderzoekers dat sociale media net als een slaapkamer zijn. In een recent artikel [abstract] verkent de Britse socioloog Paul Hodkinson deze metafoor.

Posters
Oude sociale netwerken als MySpace (en Hyves) leken inderdaad wel wat op een slaapkamer. Er was een muur waar je je identiteit kon tonen net zoals jongeren thuis hun muur met posters behangen. Bij Facebook en Twitter kan je je profiel echter veel minder op die manier personaliseren. Bovendien draait het daar om de nieuwsfeed en niet zozeer om individuele profielen. Deze netwerken zijn daardoor veel minder intiem en veel meer openbaar. Bovendien komen op Facebook meerdere publieken samen: zowel je familie als je oude schoolgenoten kunnen je vrienden zijn.

In de afgelopen jaren hebben we gezien dat jongeren steeds meer strategieën bedenken om controle uit te oefenen over hun online aanwezigheid. Zo beginnen ze Tumblrs onder ‘geheime’ namen en posten ze in ‘geheimtaal’, bijvoorbeeld door te linken naar een YouTube-video waarbij alleen insiders begrijpen wat ze daarmee willen zeggen. Ik zou daaraan toe willen voegen dat de populariteit van meer recente, gesloten sociale media als Whatsapp en Snapchat ook hierin past. Jongeren kiezen actief met wie ze wat willen delen.

Vertrouwd
Hodkinson beargumenteert dat sociale netwerken fungeren als “familiar, personalised home territories for young
people, amid complex, multi-spatial lives” (p. 11). Ze zijn vertrouwd, omdat jongeren op deze netwerken hoofdzakelijk communiceren met een kleine groep vrienden. Daarnaast laten jongeren in beide ruimtes een gecontroleerd beeld van zichzelf zien (identiteitsperformance). Daarbij is er ook sprake van een soort van archief: herinneringen worden er bewaard. Op sociale media voelen jongeren zich thuis:

“Numbers of fellow interactants may be high, intimate interactions may sometimes be viewable by others and personal control may be subject to challenges, but, through the ability to limit most communication to personalised networks through access controls, choice of usernames and a range of other connective and disconnective strategies, such personal control may be greater than in the various other spaces young people traverse. As a consequence, individuals may indeed often come to feel broadly ‘at home’ within their social network environments and with the regular fellow interactants therein” (p. 13).

Op sociale netwerken vindt misschien wel veel interactie plaats, maar de mogelijkheden die jongeren er hebben om delen af te schermen zijn groter dan op andere plekken waar ze komen – ik denk dan direct aan de school. Dit geeft een gevoel van thuis zijn. Net als de slaapkamer draaien deze online ruimtes om de persoon zelf. Er is naast de slaapkamer geen fysieke ruimte die op dezelfde manier werkt.

Ouderen
De slaapkamer is een sterke metafoor, vooral ook omdat ouders de privacy van jongeren daar vaak slecht respecteren. Die analogie is door te trekken naar online: je hoeft als ouder niet alles te weten wat je puber in zijn/haar slaapkamer doet, en je hoeft als ouder ook niet alles te weten wat je puber online doet.

Aan de andere kant roept de vergelijking vragen op over het gebruik van sociale media door volwassenen. In hoeverre verschillen hun online communicatiepatronen en identiteitsperformances van jongeren? Hoe thuis voelen zij zich op sociale netwerken? Hoe verhoudt zich dat tot de ruimtelijke metafoor van hun eigen – eventueel gedeeld – huis? Na talloze studies over jongeren en privacy, is het hoog tijd voor vergelijkend onderzoek naar ouderen.

CC beeld: Erica Kline

Woorden herhalen is goed, woorden luidop voor iemand herhalen is beter

Een nieuw onderzoek van Alexis Lafleur en Victor Boucher bevestigt het belang van herhalen bij leren (weten we al zeer lang), maar voegt een opvallende twist toe: als je de woorden luidop herhaalt zou je beter onthouden.

Voor het onderzoek lieten ze 44 studenten woorden herhalen dat ze op een scherm zagen, maar waarbij ze de woorden op 4 verschillende wijzen moesten herhalen:

  • gewoon in hun hoofd
  • in stilte herhalen, maar met hun lippen de woorden vormen
  • de woorden luidop herhalen terwijl ze naar het scherm kijken
  • de woorden luidop herhalen terwijl ze iemand aanspreken.

Opvallend, tijdens het herhalen kregen de deelnemers een koptelefoon op zodat ze zichzelf niet konden horen, zelfs als ze de woorden luidop herhaalden. Toch bleek dat laatste het meest effectief.

Abstract van het onderzoek:

Experiments involving verbal self-monitoring show that memory for spoken words varies with types of sensory feedback: memory is better when words are spoken aloud than when they are lip-synched or covertly produced. Such effects can be explained by the Central Monitoring Theory (CMT) via a process that matches a forward model reflecting expected sensory effects of practiced forms and sensory information during speech. But CMT oversees factors of shared attention as achieved by speaker–listener gaze, and implies that sensory feedback may not affect the learning of unpracticed forms (non-words). These aspects of CMT were examined in two experiments of self-monitoring focusing on oro-sensory feedback. In Experiment 1 we show that varying feedback creates differential effects on memory for spoken words and that speaker–listener gaze alters these effects. Using non-words, Experiment 2 shows the absence of differential feedback effects. The results confirm CMT but suggest the need to refine the theory in terms of processes that mediate attention.

Toegankelijk versus lat lager in het hoger onderwijs

Er is momenteel een discussie aan de gang in De Standaard over de universiteit. Het startte met dit interview met socioloog Jelle Mampaey die stelt: “Het Vlaamse hoger onderwijs heeft de mond vol van gelijke kansen, maar er gaapt een kloof tussen de mooie woorden en de realiteit.” en qua aanpak blijft hij enerzijds vaag, maar “Minder abstract taalgebruik en jargon gebruiken, zou er een aspect van moeten zijn.”

Wouter Duyck antwoordt vandaag met deze opinie:

“Eenvoudiger taalgebruik in de Vlaamse aula’s zal jongeren uit kansengroepen niet vlotter aan een diploma helpen. Iedereen die getalenteerd en gemotiveerd is moet, los van zijn sociale achtergrond, toegang hebben tot kwaliteitsvol hoger onderwijs. De lat lager leggen zal de sociale mobiliteit noch de welvaart verhogen.”

Het grappige is dat Mampaey verwijst naar pedagogen die een oplossing moeten aanbrengen (“Hoe dat radicaal andere onderwijzen er dan uit moet zien, daarvoor verwijst de socioloog naar zijn collega’s pedagogen die hebben aangetoond hoe het moet.”), terwijl deze pedagoog wil verwijzen naar didactiek en de plaats van de universiteit in ons onderwijs.

Eerst en vooral wil ik niet in de val trappen dat we steeds naar het voorgaande onderwijsniveau moeten kijken voor de oplossing. Universiteiten kijken dan naar het secundair onderwijs dat op zijn beurt naar het basisonderwijs kijkt. En ja, Heckman heeft ooit aangetoond dat we zo vroeg mogelijk moeten investeren om ongelijkheid tegen te gaan, maar de nobelprijswinnaar heeft vandaag zelf aan zijn Heckman-curve sustaining toegevoegd: als je na de investeringen in het jongste kind niet voor blijvende ondersteuning zorgt, verdwijnt nagenoeg het effect van de aanpak tegen ongelijkheid. Ongelijkheid tegengaan is dus een taak van iedereen – ook van het hoger onderwijs-, maar moet dit dan door de eigenheid van de universiteit te loochenen? Nee, maar misschien wel door te kijken naar wat de universiteit als taken heeft.

Wat is een universiteit? Een plaats voor kennisdeling en onderzoek en waarbij het laatste het eerste bevrucht (en ik vergeet even de derde taak van sociale dienstverlening). Die kennisdeling heeft een zeker abstractieniveau, eigen aan het hoogste onderwijsniveau. Maar abstract taalgebruik kan drie redenen hebben. Je kan heel abstract praten omdat je jezelf heel slim wil doen lijken. Dit is fout en dat moet er uit, maar dit gedrag is niet beperkt tot de universiteit (iemand nog iets gehoord over de kloof tussen politiek en de burger?). Ten tweede omdat je bepaalde nuances en concepten wil weergeven die anders niet mogelijk uit te drukken zijn. Dit is essentieel en mag de universiteit niet verliezen. Maar zelfs hier kan concreet starten belangrijk zijn. De derde reden kan je omschrijven als ‘the curse of knowledge’, zoveel weten dat je je tegelijkertijd niet meer kan inleven in het beginnersniveau van de lerende. Dit laatste is een groot probleem waar ik op het einde wil terugkomen.

Maar eerste wil in ingaan op het belang van het concrete en voorkennis. 3 jaar geleden hoorde ik professor Etienne Vermeersch in een debat met Rik Torfs op de Boekenbeurs provocerend stellen dat hij zichzelf een grote dommerik vindt omdat hij dingen die hij niet kent zich altijd eerst concreet moet voorstellen. De man is echter geen dommerik, hij is vooral normaal. Een aloud didactisch principe is dat je nieuwe inhoud best eerst concreet, vervolgens schematisch en ten slotte abstract aangereikt krijgt. Geake {2009) bevestigt dit principe nog eens op basis van neurologisch inzichten en stelt provocerend dat ons brein niet gemaakt is om abstract te denken.

Het is dus de taak van gelijk welke lesgever op gelijk welk onderwijsniveau om in te schatten welke voorkennis zijn studenten of leerlingen al dan niet hebben voor zijn of haar lesonderwerp en op basis daarvan het abstractieniveau te bepalen. Als het een onderwerp is aan de universiteit waar de lesgever er mag van uitgaan dat zijn of haar studenten de concrete stappen al verwerkt hebben in de vooropleiding, dan is het niet zijn taak om die stap nog aan te bieden. Als de inhoud echter nieuw-nieuw is, dan is het zijn of haar taak om wel zo concreet mogelijk te zijn. De lat moet hoog zijn, maar niet onnodig of onmogelijk hoog.

De kwaliteit van lesgevers aan de universiteit kan heel erg verschillen. Ik herinner me zelf de legendarische lessen van Walter Prevenier die toonde dat het concreet kon zonder abstractie te verliezen omdat hij gewoon een verdomd goed lesgever was. Ik weet dat er nog veel van dergelijke proffen rondlopen, maar ook dat er een pak andere zijn. Het probleem is dat de beste onderzoekers niet noodzakelijk de beste lesgevers zijn en vice versa. Enkel mensen die de ‘curse of knowledge’ kunnen omzeilen slagen er in om goed en begrijpelijk les te geven. Maar dat laatste kost veel tijd en  moeite. Deze inzet is echter nog te vaak ondergeschikt aan het belang dat gehecht wordt aan onderzoek ten koste van de andere twee taken van de universiteit.

Als de onderwijstaak ten volle gewaardeerd wordt en op niveau aangeboden wordt (eventueel met ook onderwijsprofessoren die vooral hier hun sterktes kunnen uitbouwen), aangevuld met ondersteuningstrajecten die vaak nu al bestaan om hiaten in vooropleiding te compenseren, dan denk ik dat universiteiten hun deel van de taak om ongelijkheid tegen te werken opnemen.

Het huis van de toekomst heeft een airplane-mode nodig (Linda Duits)

Deze post verscheen eerst op dieponderzoek.nl.

In Amsterdam schijnt het kantoor van de toekomst te staan. Bloomberg schreef vorige week een artikel over The Edge, een kantoorgebouw aan de Zuidas dat de titel meest duurzaam kantoor mag dragen (met eenduurzaamheidsscore van 98,4% – wat dat ook moge betekenen). Dat betekent zaken als zonnepanelen en waterbuizen. De hoofdhuurder is Deloitte dat in samenwerking met de architect het pand naar de laatste mode heeft ingericht. Dat betekent alle ruimte voor ‘het nieuwe werken’, dus flexplekken, en het kantoor als ‘werkgemeenschap’, dus veel open ruimtes. Het kantoor is bovendien smart – en dat blijkt doodeng.

Het begint al als je aankomt: een camera fotografeert je kentekenplaat en wijst je een parkeerplek toe. Je agenda bepaalt waar je mag gaan zitten werken. De fitnessruimte houdt je voortgang bij. De handdroger op de wc houdt in de gaten wanneer er schoongemaakt moet worden. En privacy dan? Daar heeft Deloitte aan gedacht:

“Don’t worry, your boss can’t access personal data from the Edge’s sensors and has no idea how many meetings you’ve missed this year. To be sensitive of privacy concerns, Deloitte surveyed employees before it installed the license plate scanner. The vast majority of respondents thought it was fine, as long as it made work life easier.”

Aha, werknemers van Deloitte hebben niks te verbergen en het is allemaal hartstikke handig!

Dit kantoor van de toekomst draait op het idee van het internet der dingen: apparaten zijn met elkaar en het internet verbonden. Ze communiceren om jouw leven te vergemakkelijken. Terwijl ze dat doen, verzamelen ze data die ook andermans leven makkelijker maken en en passant geld in het laatje brengen voor die persoon (in dit geval Deloitte).

Een veilige haven thuis
Het wordt moeilijk om te ontsnappen aan al die dataverzameling. Ook thuis ben je niet vrij, terwijl we thuis toch een veilige haven willen creëren. Op de plek waar we aan de buitenwereld willen ontsnappen, worden we misschien wel het meest gesurveilleerd. Dit staat in een kort essay over het RAM-huis, een “domestic prototype that explores the home’s response to a new definition of privacy in the age of sentient appliances and signal based communication”.

Het gaat hier om een project van een Italiaans architectenbureau. Het RAM-huis is een kooi van Faraday en kan dus elektromagnetische straling buiten houden dankzij beweegbare schilden van radar absorberend materiaal (RAM). Zo voorkom je dat wifi, mobiele data en andere radiosignalen je huis inkomen of uitgaan.

“Should our homes have an airplane mode? Maybe the age of intelligent machines calls for a new notion of domestic architecture—a revised definition of the primitive hut, tailored to the needs of the electromagnetic refugee. How does the value of visual privacy from the neighbours stack up against the value of electronic privacy from the entire world as a priority? Both should be an option, a choice made on a daily basis. This is the challenge for the domestic architecture of our time: how to become more than a passive support for the sentient devices we will inevitably sooner or later adorn it with.”

In het huis van de toekomst willen we ons waarschijnlijk kunnen afzonderen. Dat is een keuze: soms willen we verbonden zijn, maar soms ook niet. Dit is een interessante manier van denken: privacy gaat niet om je volledig onttrekken aan de wereld, maar een keuze maken in wat je wel en niet toont. Een airplane-mode staat dat toe: nu stuur ik even geen data, nu is alle surveillance uit.