Persbericht SERV: Negen op tien gemotiveerd, maar drie op tien gestresseerd in onderwijssector

21 10 2014

Via @KoenStassen ontdekte ik dit pas verschenen persbericht van de SERV over werken in het onderwijs. Te relevant om hier niet te delen, lijkt me:

In de onderwijssector heeft iets meer dan de helft (55,1%) van alle medewerkers (leerkrachten, directie, ondersteunend personeel) een werkbare job. Dat is vergelijkbaar met het Vlaams gemiddelde (54,6%). Terwijl de situatie in Vlaanderen tussen 2004 en 2013 licht verbetert, zien we in de onderwijssector dat de werkbaarheidsgraad sedert 2007 in dalende lijn gaat. Dat heeft vooral te maken met een toenemende werkstress in de sector. Dat blijkt uit de resultaten van de werkbaarheidsenquête 2013 van de Stichting Innovatie & Arbeid.

Werkbaarheidsgraad in dalende lijn
Met een werkbaarheidsgraad van 59,7% kwam de onderwijssector in 2007 zeer dicht in de buurt van de 60%-werkbaarheidsgraad die de sociale partners en de Vlaamse regering in het Pact 2020 als streefdoel vooropgesteld hebben. Sindsdien gaat het werkbaarheidspeil evenwel in dalende lijn en in 2013 wordt slechts een werkbaarheidsgraad van 55,1% opgetekend. De werkbaarheidsgraad geeft aan welk aandeel van de jobs voldoet aan vier voorwaarden:

 • de job biedt voldoende leermogelijkheden,
 • de job is goed te combineren met het privéleven,
 • de job geeft geen aanleiding tot problematische werkstress,
 • de job is motiverend.

Tabel 1    Werkbaar werk onderwijssector, 2004-2013 (% van werknemers)

2004 2007 2010 2013
werkstress 32,4 31,4 34,5 35,4
motivatieproblemen 10,6 8,7 6,7 10,5
onvoldoende leermogelijkheden 8,4 7,2 5,9 6,7
problemen werk-privé-balans 14,9 15,0 16,4 17,5
werbaar werk 57,2 59,7 57,8 55,1

De negatieve werkbaarheidstrend kan vooral op het conto van de werkstressproblematiek geschreven worden. Tussen 2007 en 2013 nam het aandeel stresserende jobs toe van 31,4% tot 35,4%.  Het werkstresscijfer ligt hoger dan het Vlaams gemiddelde (29,3%). Dat komt vooral doordat veel personeelsleden in de sector niet enkel met kwantitatieve taakeisen (werkvolume, werktempo, deadlines) maar ook met contactuele taakeisen (zoals omgang met leerlingen en ouders) geconfronteerd worden. In de sector wordt bij 28,4% een hoge werkdruk opgetekend (vergelijkbaar met het Vlaams gemiddelde van 29%) en is bij 30,1% sprake van emotioneel belastend werk (veel hoger dan het Vlaams gemiddelde van 20%).

Hoewel de cijfers voor de werk-privé-balans niet significant verschillen lijkt het toch niet in de goede richting te evolueren. In 2004 was bij 14,9% de balans uit evenwicht en in 2013 is dat inmiddels bij 17,5% het geval. Die cijfers liggen telkens hoger dan het Vlaams gemiddelde (resp. 11,8 en 10,8%). Dat kan er op wijzen dat heel wat personeelsleden na de lesuren nog werk voor de boeg hebben of moeten recupereren van de (emotionele) belasting waarmee ze geconfronteerd werden.
Een zeer grote meerderheid heeft een job die voldoende leerkansen biedt en 9 op 10 is in de sector gemotiveerd aan de slag maar ook hier gaat in 2013 een knipperlicht aan. Tussen 2010 en 2013 zien we immers dat het aandeel dat met motivatieproblemen kampt, significant toeneemt van 6,7% tot 10,5%.

Enkele andere interessante gegevens over werk en werkbaar werk in de onderwijssector:

 • Voltijdse personeelsleden presteren gemiddeld 40,9 uur per week; deeltijdse werknemers (die minimum 60% werken) presteren gemiddeld 30,6 uur per week (respectievelijk 41,6 uur en 31 uur gemiddeld in Vlaanderen).
 • 30,1% heeft een emotioneel belastende job (versus gemiddeld 20% in Vlaanderen).
 • 63,5% denkt in staat te zijn om de huidige job voort te zetten tot het pensioen; Als het werk zou aangepast worden stijgt dit cijfer tot 97,2% (respectievelijk 64,7% en 94,5% in Vlaanderen).
 • In de afgelopen 12 maand was 9,4% sporadisch (soms) en 1,5% regelmatig (vaak, altijd) het slachtoffer van pestgedrag. (respectievelijk 8,1% en 1,5% in Vlaanderen)
Voor wie nog twijfelde, nieuwe studie bevestigt belang van mentale rust en reflectie voor leren

21 10 2014

De resultaten van dit onderzoek verbazen mensen met een beetje gezond verstand wellicht allerminst en liggen in de lijn van vorige onderzoeken, maar voor wie nog zou twijfelen:  mentale rust en reflectie zijn belangrijk elementen voor leren. Let wel, het onderzoek toont wel nieuwe inzichten rond wat er precies in de hersenen gebeurt, maar bevestigt dus wat we weten uit oa de cognitieve psychologie.

Belangrijkste inzichten:

 • Hoe we nieuwe informatie verwerken wordt zwaar bepaald door wat we al weten (belang van voorkennis dus)
 • Tijdens rustperiode komen bestaande herinneringen spontaan terug in onze geest en worden daardoor versterkt, maar dit gebeurt meestal willekeurig.
 • Als je echter bepaalde voorkennis (nodig voor leren) ‘reactiveert’, of beter gezegd terug oproept tijdens de mentale rustperiode (wat we reflecteren kunnen noemen), dan zorgt dit beter voor het leren van de nieuwe verdiepende inhoud daarna.

Abstract van het onderzoek:

Although a number of studies have highlighted the importance of offline processes for memory, how these mechanisms influence future learning remains unknown. Participants with established memories for a set ofinitial face–object associations were scanned during passive rest and during encoding of new related and unrelated pairs of objects. Spontaneous reactivation of established memories and enhanced hippocampal–neocortical functional connectivity during rest was related to better subsequent learning, specifically ofrelated content. Moreover, the degree of functional coupling during rest was predictive of neural engagement during the new learning experience itself. These results suggest that through rest-phasereactivation and hippocampal–neocortical interactions, existing memories may come to facilitate encodingduring subsequent related episodes.

Even over het muurtje kijken naar een Zwitserse privé-school (video)

21 10 2014

Zo ziet het leven er uit op een dure privé-school in Zwitserland.

Waarom je best voorzichtig bent als het woord neuro valt in onderwijs (grafiek)

21 10 2014

Deze grafiek komt uit een must see afbeelding van Dorothy Bishop die je hier kan bekijken op mijn andere blog.

Dorothy Bishop is niet niemand als professor Developmental Neuropsychology (naast thriller auteur) en zeer toegankelijke blogger.

Hoe accuraat de grafiek is, weet ik niet, maar het maakt haar punt wel meer dan duidelijk: wees meer dan voorzichtig als je ‘brain-based’ hoort in onderwijs.

Zeg dat een echte prof neurologie het gezegd heeft.

NeuroDeeveeBee

Er zit een beleidsnota onderwijs aan te komen, wat weten we al? (en wat vermoed ik)

20 10 2014

Vandaag in de media de verhoging van het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs naar maximum 890 euro. De komende dagen of weken zal ook de beleidsnota van minister Crevits bekend gemaakt worden. Wat weten we al? Voor alle duidelijkheid, ik heb de beleidsnota niet gezien en alles wat ik hier schrijf haal ik uit een interview dat de minister op 5 oktober gaf  aan de Zondag (ook te lezen op Knack) en beschreef ze 3 werven:

 1. “Werf één, en dé prioriteit: een school moet veel meer een talentenzoeker worden. Elk kind moet zijn talent maximaal kunnen ontplooien. Dat begint al in de kleuterklas: kinderen moeten gestimuleerd worden zo snel mogelijk in te pikken. De uitvoering van het Masterplan secundair onderwijs is een ander punt. Leerlingen moeten bijvoorbeeld makkelijker kunnen switchen van een algemeen vormende richting naar een beroepsgeoriënteerde richting. En omgekeerd. Die schotten moeten weg.'” Later in het interview geeft ze aan dat ASO, BSO, TSO en KSO niet per se als benaming weg moeten, als de leerlingen maar door 1 deur binnen mogen op een grote school.”
  Mijn gok? De hervorming van het SO wordt herleid tot een verhaal van schaalvergroting (jammer) en rationalisatie van opleidingen. Tegelijk nadruk op oriëntering als een traject.
 2. “Werf twee is infrastructuur. De noden zijn bijzonder groot. We moeten vandaag investeren, want de rente is laag.” Tja, dit is een wonde van ettelijke miljarden die al decennia aan het etteren is. Kan de minister en de vorige minister niet aan doen, maar het is een onmogelijke opdracht financieel. Miljoenen investeren tegenover een miljardennood.
 3. “Werf drie is de leerkracht. Ik wil dat beroep de waardering geven die het verdient. Een leraar is niet alleen iemand die kennis overdraagt, het is ook iemand die een bepalende rol speelt in belangrijke levenskeuzes die een student maakt.”
  Vrij vertaald: loopbaanpact is dringend, maar ik vermoed ook dat de lerarenopleidingen zwaar zullen aangepakt worden. Loopbaan en opleiding kan je niet los van elkaar zien. In de regeernota stond ook al dat de lerarenopleiding voorop moet lopen in de oriënteringsproef.

Zal er meer zijn? Zeker. Maar daar kan ik enkel maar helemaal gokken.

Wellicht een oplossing voor Klasse en het is uitkijken naar zaken als gelijke kansen en vooral de financiering van werkingsmiddelen ivm gelijke kansen (hier zat ook al een ballonnetje in de regeerverklaring die oa Frank Vandenbroucke verontrustte).

Tieners en tweens over genderrollen in reclame en ‘femvertising’

20 10 2014

Femvertising is een nieuwe term, maar betekent zoveel als reclame die positief is voor vrouwen. Deze tieners geven commentaar.

Gevonden via kortjes!

Infografiek: lees als een detective

20 10 2014

Vond deze via @lerenhoezo op We Are Teachers.

TED-talk van Jeff Iliff over het belang van slaap voor het brein

19 10 2014
Hoe oud zou je zijn op Mars? En hoe vaak klopte je hart?

19 10 2014

Het lijken aparte vragen, maar een nieuwe interactieve site van de BBC,Your Life On Earth, geeft je wel het antwoord:

(via Larry Ferlazzo)

 

Het IKEA-effect van goed onderwijs

19 10 2014

Pedro:

Een kritische benadering van een mogelijke valkuil van talentdenken “Op die manier kan “talent” net een barrière worden voor groei en ontwikkeling. De taak wordt al op voorhand opgegeven. “

Originally posted on Duurzaam Onderwijs:

Wat is het verband tussen IKEA en het Platanos College in Londen?

De slogan van het Platanos College in Londen is “attitude determines altitude”.  Niet je intrinsiek talent, maar je attitude bepaalt hoe hoog je springt. Het Platanos College (dat lovende rapporten krijgt van de Britse inspectie) vertrekt van een visie op onderwijs waarbij leerlingen niet worden vastgepind op hun “talenten”.  Want dat heeft één gevaar, namelijk dat leerlingen (en hun ouders en leerkrachten) op den duur gaan geloven dat ze bepaalde dingen wél kunnen en andere helemaal niet. Voor Platanos is de kern van onderwijs dat alle leerlingen heel veel kunnen leren als hun eigen attitude en de attitude van hun omringende leerkrachten goed zit. De leerling moet moeite doen, energie investeren in leerervaringen en actief proberen nieuwe dingen te ontdekken; de leerkracht moet vanuit hoge verwachtingen de leerling ondersteunen om weer een nieuwe horde te kunnen nemen. Zo…

View original 287 woorden meer
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 6.334 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: